Fullmäktigebeslut den 28 februari 2022

På måndagens sammanträde fattade kommunfullmäktige bland annat beslut om en dagvattenpolicy och hyresavtalet för stadshuset.

Här presenteras ett urval av besluten från kommunfullmäktiges sammanträde. Du hittar alla handlingar med beskrivningar av varje ärende i stadens diarium. Protokollet finns att läsa i diariet en till två veckor efter sammanträdet.

Läs samtliga ärenden och handlingar Länk till annan webbplats.

Se webbsändningen från kommunfullmäktige Länk till annan webbplats.

Dagvattenpolicy

Kommunfullmäktige har antagit en reviderad dagvattenpolicy för Sundbybergs stad. Policyn anger bland annat att dagvattenhanteringen i staden ska vara anpassad till kommande klimatförändringar med intensivare regn. Med dagvatten menas vatten som samlas till exempel vid regn eller snösmältning och kan rinna ut i närliggande vattendrag, som Bällstaån och Lötsjön.

Diarienummer KS-0141/2020, ärende 53

Hyresavtal med AMF fastigheter

Kommunfullmäktige godkände ett nytt hyreskontrakt med AMF Fastigheter för stadshuset på Östra Madenvägen 4. I det nya avtalet ingår även en anpassning av lokalerna till ett aktivitetsbaserat kontor.

Under tiden som ombyggnationen görs behöver staden evakuera medarbetare till huset bredvid. Även detta evakueringskontrakt godkändes. Under evakueringen är hyran lägre eftersom lokalerna är mindre. Därefter blir kostnaden 21,8 miljoner per år. Hyresavtalet tecknas för tio år, därefter sker en omförhandling.

Diarienummer KS-0588/2021, ärende 55

Nya medborgarförslag

Sexton nya medborgarförslag hade lämnats till kommunfullmäktige, bland annat om skidspår och trafikmiljön vid skolor i staden. Ärendena har nu gått vidare till stadens nämnder för beredning och beslut.

Ärende 22–37

Svar på medborgarförslag

Femton medborgarförslag som tidigare lämnats till kommunfullmäktige har fått svar. De handlade bland annat om en pulkabacke i Tuvanparken och ateljéstöd.

Ärende 39–51, 56–57

E-förslag har ersatt medborgarförslag

Staden tar inte längre emot nya medborgarförslag, men du kan i stället lämna e-förslag.

Läs mer om hur det går till på sundbyberg.se/e-forslag

Senast uppdaterad 1 mars 2022