Parkerade bilar.

Nu har staden en strategi för angöring och parkering på gång

Och vad är då det? Jo, strategin visar hur angöring och parkering för framförallt motorfordon - men även cyklar - ska prioriteras och hanteras i Sundbyberg.

Angöring betyder på- eller avstigning, lastning eller lossning av gods, eller avfallshantering. Det är viktigt för både privatpersoner och för nyttotrafik (t.ex. leveransfordon, avfallsfordon, färdtjänst osv.) att det finns platser för angöring.

Parkering innebär formellt beskrivet uppställning av ett fordon med eller utan förare av någon annan anledning än som:

  1. föranleds av trafikförhållandena,
  2. sker för att undvika fara, eller
  3. sker för på- eller avstigning eller på- eller avlastning av gods.

Stadsmiljö- och tekniska nämnden har tagit beslut om strategidokumentet och det är nu ett förslag som ska antas av kommunfullmäktige.

Dokumentet har tagits fram för att ge vägledning åt stadens tjänstepersoner, förtroendevalda och helägda bolag i det dagliga arbetet. Behovet av att ta fram ett gemensamt strategidokument har identifierats löpande i takt med att frågor gällande reglering och prioritering av stadens mark har uppstått.

Förutom att strategin ska fungera som en gemensam plattform för dessa grupper kan den utgöra ett stöd för andra aktörer som deltar i stads- och trafikplaneringen i Sundbybergs stad.

I en stad som Sundbyberg, där befolkningen ökar och den tillgängliga markytan är begränsad, behöver det finnas gemensamma strategier och ställningstaganden att jobba med. Så att vi kan nyttja marken effektivt och tillgängliggöra den för så många som möjligt.

Här kan du läsa mer om förslaget till strategi för angöring och parkering i Sundbybergs stad. Där finns det även frågor & svar.

Senast uppdaterad 25 februari 2022