Fullmäktigebeslut 18 oktober 2021

På måndagens sammanträde fattade kommunfullmäktige bland annat beslut om en upphandlingspolicy för staden, ny indelning av valdistrikt och tertialrapport 2 – resultatet för årets åtta första månader.

Här presenteras ett urval av besluten från kommunfullmäktiges sammanträde. Du hittar alla handlingar med beskrivningar av varje ärende i stadens diarium. Protokollet finns att läsa i diariet en till två veckor efter sammanträdet.

Ärenden och handlingar till kommunfullmäktige 18 oktober 2021 Länk till annan webbplats.

Se webbsändningen från kommunfullmäktige Länk till annan webbplats.

Upphandlingspolicy för Sundbybergs stad

Kommunfullmäktige beslutade om en reviderad upphandlingspolicy för staden. Upphandlingspolicyn har fått ett ökat fokus på hållbarhet och de globala målen i Agenda 2030. Revideringen handlade också om staden ska ha en samordnad och strategisk upphandlingsverksamhet.

Policyn är ett övergripande dokument. En rutin för stadens upphandlingsprocess kommer att behöva tas fram som stödjer genomförandet.

Diarienummer KS-0551/2020, ärende 42

Ny indelning av valdistrikt i Sundbybergs stad

Två av stadens valdistrikt ligger över maxgränsen för hur stort ett distrikt får vara: Stora Ursvik 1 och Lilla Ursvik/ Brotorp/ Kymlinge. Enligt vallagen ska det ingå 1 000 till 2 000 personer i varje valdistrikt.

Kommunfullmäktige har nu beslutat att dessa distrikt ska delas upp i två delar. Det innebär att Sundbyberg får två nya valdistrikt: Stora Ursvik 4 och Lilla Ursvik. En karta över valdistrikten finns i beskrivningen av ärendet.

Diarienummer KS-0480/2021, ärende 44

Tertialrapport 2

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna tertialrapport 2 (delårsbokslut för perioden 1 januari till 31 augusti) med helårsprognos 2021 för Sundbybergs stad. Staden kommer att ha ett överskott för 2021 på 19 miljoner kronor enligt den nuvarande prognosen.

De aktiviteter som planerats för att bidra till och uppnå kommunfullmäktiges mål och uppdrag har även fortsatt påverkats av den pågående pandemin.

Diarienummer KS-0041/2021, ärende 45

Nya medborgarförslag

Totalt 16 medborgarförslag hade lämnats till kommunfullmäktige, bland annat om ridning i Ursviks motionsområde, basketplaner och vegetarisk skolmat. Ärendena har nu gått vidare till stadens nämnder för beredning och beslut.

Ärende 23–38

Svar på medborgarförslag

Tre medborgarförslag som tidigare lämnats till kommunfullmäktige har nu fått svar. Bland annat förslag om att byta ut alla gatunamnsskyltar och om konstgräs på en grusplan i Rissne.

Ärende 39–41

Senast uppdaterad 20 oktober 2021