Fullmäktigebeslut 21 juni 2021

På måndagens sammanträde fattade kommunfullmäktige bland annat beslut om tertialrapport 1, ett program för krisberedskap och civilt försvar samt ett kemikalieprogram med syfte att skapa ett giftfritt Sundbyberg till år 2030.

Här presenteras ett urval av besluten från kommunfullmäktiges sammanträde. Du hittar alla handlingar med beskrivningar av varje ärende i stadens diarium. Protokollet finns att läsa i diariet en till två veckor efter sammanträdet.

Ärenden och handlingar till kommunfullmäktige 21 juni 2021 Länk till annan webbplats.

Se webbsändningen från kommunfullmäktige Länk till annan webbplats.

Tertialrapport 1

Kommunfullmäktige godkände tertialrapport 1 med delårsbokslut och helårsprognos 2021 för Sundbybergs stad. Tertial 1 omfattar perioden från 1 januari till 30 april.

Periodens resultat uppgick till -33,7 miljoner kronor enligt balanskravets definition. För hela år 2021 är prognosen ett resultat på -32,1 miljoner kronor. Balanskravet kommer därmed inte att uppnås enligt prognosen. Kommunstyrelsen och nämnderna uppmanas att vidta åtgärder för att uppnå ett resultat enligt budget.

Tre nämnder prognostiserar underskott och tre nämnder ett överskott för helåret, övriga nämnder prognostiserar ett resultat i balans. Underskott prognostiseras av kommunstyrelsen (-10,5 miljoner kronor), förskolenämnden (-3,0 miljoner kronor) samt kultur- och fritidsnämnden (-5,4 miljoner kronor). Överskott prognostiseras av äldrenämnden (6,1 miljoner kronor), stadsmiljö- och tekniska nämnden (0,7 miljoner kronor) samt byggnads- och tillståndsnämnden (0,2 miljoner kronor).

Diarienummer KS-0037/2021, ärende 32

Program för krisberedskap och civilt försvar

Kommunfullmäktige beslutade att fastställa Sundbybergs stads program för krisberedskap och civilt försvar 2019–2022. Syftet med programmet är att skapa en strategisk inriktning för arbetet med krisberedskap och civilt försvar. Programmet innehåller också stadens övergripande mål och inriktning för arbetet.

Programmet följs upp i samband med den årliga uppföljningen som redovisas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt till Länsstyrelsen Stockholm. Det är också en del i det nationella arbetet för krisberedskap och säkerhet.

Diarienummer KS-0283/2021, ärende 29

Sundbybergs stads kemikalieprogram 2030

Kommunfullmäktige har fastställt förslaget till Sundbybergs stads kemikalieprogram 2030. Förslaget var daterat den 6 maj 2021 och gäller från och med den 1 juli 2021.

Sundbyberg stads kemikalieprogram 2030 är ett övergripande och styrande dokument som omfattar alla verksamheter i kommunkoncernen och visar vägen till ett giftfritt Sundbyberg 2030.

Kemikalieprogrammets syfte är att skapa giftfria livsmiljöer för de som bor, verkar och vistas i Sundbybergs stad genom att minska inköp, användning och spridning av miljö- och hälsoskadliga ämnen och produkter i kommunkoncernens verksamheter. Kemikalieprogrammet har fyra fokusområden:

  • kemikaliehantering,
  • barns vistelsemiljöer,
  • byggnation och anläggning samt
  • upphandling och inköp.

Diarienummer KS-0657/2020, ärende 30

Nya medborgarförslag

Fem nya medborgarförslag hade lämnats till kommunfullmäktige, bland annat om att öppna plaskdammarna och göra om en cykelbana vid Löfströms allé. Ärendena har nu gått vidare till stadens nämnder för beredning och beslut.

Ärende 14–19

Svar på medborgarförslag

Tio medborgarförslag som tidigare lämnats till kommunfullmäktige har nu fått svar. Bland annat om skolfotografering och en pumptrack vid Milot.

Ärende 19–28

Senast uppdaterad 22 juni 2021