Lätt att göra rätt - ny avfallsplan 2021-2032

Nio kommuner i nordvästra Stockholm har tillsammans med SÖRAB tagit fram en ny plan för framtidens hållbara avfallshantering.

Avfallsplanen är ett styrdokument för avfallshanteringen i hela kommunen och den nya avfallsplanen 2021-2032 har tydligt fokus på cirkulär ekonomi.

Målen i avfallsplanen blir styrande för hur kommunerna inom SÖRAB-regionen kommer att arbeta med avfallsfrågor under perioden 2021-2032. Med Avfallsplan 2021–2032 vill kommunerna få ett bredare förhållningssätt till avfallsplanering.

Hela kommunen omfattas, alla typer av avfall, samt även produkter som inte blivit avfall än. Avfallsplan 2021-2032 ligger i linje med FNs hållbarhetsmål, generationsmålet och de nationella miljökvalitetsmålen.

Fem målområden har valts ut som bedöms vara de viktigaste byggstenarna för en ökad cirkulär hantering av avfall och material.

Syftet med Avfallsplan 2021-2032 är att

  • Minimera negativ miljö- och klimatpåverkan
  • Främja hållbara val
  • Minimera avfallsmängderna
  • Avfall är rätt sorterat
  • Kretsloppen är giftfria

Läs mer om målområden och den nya avfallsplanen på SÖRAB.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 9 juni 2021