Tornparkens lekplats.

Nya riktlinjer för lekplatser i Sundbyberg

Stadsmiljö- och tekniska nämnden har nu beslutat om ett nytt styrdokument för lekplatser på allmän platsmark.

Lekplatser i Sundbyberg – målsättning, riktlinjer och handlingsplan är ett viktigt verktyg för att säkerställa kvaliteteten och tillgång på lekplatser i Sundbyberg. Det syftar till att det ska finnas lekplatser för barn i olika åldrar och med olika behov, med hög leksäkerhet och som är hållbara ur ett driftperspektiv.

Dokumentet ska fungera som ett arbetsverktyg och styrdokument när staden rustar upp, bygger om eller bygger nya lekplatser. Det ska vara ett stödjande verktyg i planeringsprocessen och i arbetet med att säkerställa ytor för lek, både vid exploatering av nya bebyggelseområden och vid förtätningar av befintliga områden.

Läs mer om stadens arbete med lekplatser och ladda ner dokumentet här.

Senast uppdaterad 12 maj 2021