Fullmäktigebeslut 26 april 2021

På måndagens sammanträde fattade kommunfullmäktige bland annat beslut om årsredovisningen för år 2020 och ersättningen till utförare inom hemtjänst och särskilt boende.

Här presenteras ett urval av besluten från kommunfullmäktiges sammanträde. Du hittar alla handlingar med beskrivningar av varje ärende i stadens diarium. Protokollet finns att läsa i diariet en till två veckor efter sammanträdet.

Ärenden och handlingar till kommunfullmäktige 26 april 2021 Länk till annan webbplats.

Se webbsändningen från kommunfullmäktige Länk till annan webbplats.

Årsredovisning för 2020

Kommunfullmäktige godkände årsredovisningen för Sundbybergs stad och hela kommunkoncernen för 2020. Stadens resultat uppgick till 182,2 miljoner kronor inklusive intäkter från exploateringar. Nämnderna gjorde ett överskott jämfört med budget på 16,3 miljoner kronor. Under året fick nämnderna statsbidrag på 22,8 miljoner kronor för att täcka sjuklönekostnader under året.

Årsredovisningen innehåller också uppföljning av nämndernas och bolagens verksamhet under år 2020.

Diarienummer KS-0045/2021, ärende 39

Kommunstyrelsen får beslutanderätt för förbud mot vistelse på särskilt angivna platser vid påtaglig risk för trängsel

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att fatta beslut om förbud mot att vistas på vissa platser om det finns risk med trängsel. Kommunstyrelsen kan bara fatta beslut om förbud som är begränsade i omfattning vad gäller tid och plats.

Beslutanderätten bygger på 8 kapitlet och första paragrafen (1 §) i regeringens begränsningsförordning 2021:8 (SFS 2021:161), som syftar till att begränsa spridningen av coronaviruset.

Begränsningsförordningen ger kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. De platser som omfattas är sådana som allmänheten typiskt sett har tillträde till.

Diarienummer KS-0282/2021, ärende 52

Ersättning till utförare inom hemtjänst och särskilt boende samt geografisk begränsning för utförare inom särskilt boende

Kommunfullmäktige beslutade att uppräkna ersättningen till utförarna inom hemtjänst och särskilt boende årligen. Ersättningen beräknas utifrån omsorgsprisindex (OPI) 2020 minskat med 1%-enhet, dock lägst 0% och gäller från 1 maj 2021. Kommunfullmäktige beslutade också och att införa en begränsning så att endast boenden som ligger i Sundbybergs stad kan ingå i valfrihetssystemet för särskilt boende.

Diarienummer KS-0732/2020, ärende 35

Diarienummer KS-0733/2020, ärende 36

Nya medborgarförslag

Tretton medborgarförslag hade lämnats till kommunfullmäktige, bland annat om renovering av Malins park och fler soptunnor i Ursvik. Ärendena har nu gått vidare till stadens nämnder för beredning och beslut.

Ärende 17–29

Svar på medborgarförslag

Fyra medborgarförslag som tidigare lämnats till kommunfullmäktige har nu fått svar. Förslagen handlade bland annat om ett mjukare underlag på den rosa basketplanen i Rissne och passagehinder för cyklar till löparbanorna på Sundbybergs IP.

Ärende 31–34

Senast uppdaterad 27 april 2021