Aktuella arbeten i stadskärnan vecka 10–11

Karta med markering av pågående och planerade byggarbeten i centrala Sundbyberg.

Klicka på kartan för att komma till Pågående byggarbeten Nya stadskärnan

Här presenterar vi aktuella arbeten i stadskärnan. I stort och smått får du veta mer om Trafikverkets arbeten inför byggnaden av järnvägstunneln. Tunneln är en förutsättning för Nya stadskärnans omvandling. Här kan du läsa om arbetena vecka 10–11. Ny information står i kursiv text.

Trafikverkets arbetstider och kontaktcenter

Trafikverket arbetar vanligen vardagar klockan 07:00-19:00, men ibland även vardagar till klockan 22:00.

Ibland måste Trafikverket utföra arbeten utanför de ordinarie arbetstiderna. Då redovisar vi tiderna nedan.

Den senaste informationen om arbetena hittar du hos Trafikverket Länk till annan webbplats.

Om du har frågor eller upplever att du blir störd kontakta Trafikverkets kontaktcenter. De har öppet dygnet runt telefon 0771-921 921.

Digitala informationsmöten

Under 2021 fortsätter Trafikverkets arbeten inför utbyggnaden av järnvägen i tunnel genom Sundbyberg. Arbetena kommer att påverka dig som bor eller har verksamhet längs med Järnvägsgatan. Nu bjuder Trafikverket in till informationsmöten för att berätta mer om vad som händer. Anmälan till informationsmöten på Trafikverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Nattarbeten

Inga kända nattarbeten inplanerade.

Bullrande arbeten dagtid

Vid Stationsgatan planerar Trafikverket utföra arbeten som kan uppfattas störande, preliminärt med start i mars.

Vid Esplanaden 14–16 planerar Trafikverket att utföra bullrande arbeten såsom pålning och eventuell borrning och spräckning av berg, med start den 15 februari.

Bangatan

Fler tillfälliga parkeringsplatser

I slutet av februari planerar Trafikverket arbeta på Bangatan för att möjliggöra för fler tillfälliga parkeringsplatser. Arbetet beräknas pågå cirka en månad.

Bällstaviken

Staden planerar att undersöka Bällstaviken genom att loda avstånd till botten. Detta är en del i en geoteknisk undersökning som staden utför. Arbetet har genomförts under februari 2021.

Bällstaviken – geoteknisk undersökning

Ekbacksgränd

Trafikverket arbetar med att anlägga en väg till den kommande etableringen vid spåren.

Esplanaden

Ledningsomläggning intill fastigheten Esplanaden 14-16 pågår, arbetet kan uppfattas som störande. Framkomligheten är något begränsad och omledning av gående ska vara skyltad på platsen. Arbetet beräknas pågå till och med april 2021.

Planerad ledningsbrygga över spåren och Järnvägsgatan

Trafikverket bygger ett fundament, en fot, för den kommande ledningsbryggan i hörnet vid Esplanaden 14. Bullrande arbeten planeras att starta den 15 februari.

Ledningsbryggan planeras lyftas på plats tidigast vid påsk 2021, i samband med att tågtrafiken stängs av mellan 1-6 april. Länk till annan webbplats.
I samband med detta kommer vägkorsningen Järnvägsgatan–Esplanaden att stängas av och kollektivtrafiken att ledas om.

Ett fundament för ledningsbryggan är sedan tidigare förberett på Esplanaden intill Signalfabriken. Ett mindre arbetsområde är kvar på platsen. Endast ett körfält öppet vid arbetsområdet på Esplanaden mellan Vasagatan och Bangatan. Gående och cyklister kan alltid passera och entréer till fastigheter är tillgängliga.

Esplanaden enkelriktad för trafik söderut

Den 8 februari planerar Trafikverket att stänga av östra sidan av Esplanaden 14-16 för sitt arbetsområde. De planerade arbetena innebär att Esplanaden enkelriktas för trafik söderut. Omledning av trafik norrgående via Järnvägsgatan, Rosengatan och Sturegatan. Parkeringsplatser kommer att tas bort tillfälligt. Flaggvakter kommer att finnas på plats den 8–9 februari för att hänvisa trafikanter rätt.

Kommande ledningsbrygga vid Esplanaden

I hörnet vid Esplanaden och Bangatan har Trafikverket förberett för den kommande ledningsbryggan, som ska gå över spårområdet och Järnvägsgatan. Här kvarstår ett mindre arbetsområde för kommande arbete med ledningsbryggan. Ledningsbryggan planeras lyftas på plats tidigast vid påsk 2021.

Endast ett körfält öppet vid arbetsområdet på Esplanaden mellan Vasagatan och Bangatan. Gående och cyklister kan alltid passera och entréer till fastigheter är tillgängliga.

Kartbild som visar hur norrgående trafik på Esplanaden leds om via Järnvägsgatan, Rosengatan och Sturegatan.

Järnvägsgatan

Staden utför geoteknisk undersökning

Under tre veckor kommer staden att utföra geotekniska och miljötekniska undersökningar i centrala Sundbyberg. Det gör vi för att kunna planera för kommande gator, torg och bebyggelse i Nya stadskärnan. Arbetet planeras börja den 8 mars 2021.

Nyhet: Borrprover i centrala Sundbyberg. Länk till annan webbplats.

Trafikverkets arbeten mellan Esplanaden–Starrbäcksgatan

Trafikverket planerar utföra schaktning, spontning och andra arbeten som kan upplevas som störande nära fastigheternas fasader. Dessa arbeten beräknas pågå på denna sträcka till 2022. För mer detaljer om tider och arbetsmoment, se Trafikverkets webbplats, Länk till annan webbplats. välj fliken Järnvägsgatan.

Trafikverkets planering för arbeten, mellan Esplanaden–Fredsgatan

Trafikverket bjuder in till digitala informationsmöten 10–11 mars. Länk till annan webbplats.

Med start under våren 2021 planerarTrafikverket att utföra spontningsarbeten på sträckan Esplanaden–Fredsgatan. Det innebär att de bygger stödkonstruktioner för att kunna gräva djupare och lägga om de ledningar som ligger längre ner i marken. Troligen kommer de även att behöva spränga på sträckan, eftersom det är mycket berg i marken.

När Trafikverket gör dessa arbeten kommer sträckan mellan Fredsgatan och Esplanaden inklusive korsningen Fredsgatan/Järnvägsgatan preliminärt att vara stängd för fordonstrafik. Gående och cyklister kommer alltid fram och tillträde till fastigheter kommer alltid att finnas. Trafikverket beräknar att dessa arbeten preliminärt kommer vara klara våren 2022.

Pågående arbete på sträckan Fredsgatan–Starrbäcksgatan.

Trafikverket arbetar nu med kanalisation efter att ha utfört djupare grävarbeten för vatten- och avloppsledningar, mellan Fredsgatan–Starrbäcksgatan.

Provgropar mellan Esplanaden–Rosengatan.

Trafikverkets arbete med provgropar på sträckan Esplanaden–Rosengatan är nu klart.

Trafikverket gör provgropar vid husväggen. Detta sker för att säkerställa husens grundläggning inför de större grävarbetet för att flytta ledningar.

Planeringsskede för arbeten mellan Esplanaden–Ekensbergsvägen.

Under 2021–2022 fortsätter Trafikverket med arbeten öster om Esplanaden. De befinner sig i planeringsskede för de arbeten som ska genomföras mellan Esplanaden–Ekensbergsvägen och informerar mer utförligt på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats. när planeringen är klar.

Preliminär omledning busstrafik till midsommar 2021.

I dagsläget planerar Trafikverket att leda om all busstrafik, från Järnvägsgatan till Sturegatan, till midsommar 2021. Trafikverket uppdaterar informationen på sin webbplats Länk till annan webbplats. om arbeten på den här delen av Järnvägsgatan när de kommit längre i planeringen.

Övrigt

Trafikverkets Svar på vanliga frågor om pågående arbeten på Järnvägsgatan. Länk till annan webbplats.

Arbeten på Järnvägsgatan Länk till annan webbplats. och hur de kan påverka dig som bor, verkar eller rör dig i området.

Stationsgatan

Trafikverket fortsätter sina ledningsarbeten i Stationsgatan.

Nattarbete planeras 23–24 februari.

På Stationsgatan planerar Trafikverket arbeta natt 23–24 februari. Arbetet innebär att de ska tömma så kallat spillvatten som samlats inom arbetsområdet. Arbetet kan uppfattas som störande.

Trafikverket utvidgar sitt arbetsområde mot Sturegatan

Nuvarande arbetsområde behålls och utvidgas i mitten av Stationsgatan upp mot Sturegatan, preliminärt från den 22 februari. Det kommer att vara framkomligt på bägge sidor på den övre delen av Stationsgatan. De arbeten som ska utföras kan upplevas störande.

Placering av övergångsställe i korsningen Sturegatan–Stationsgatan kommer att variera mellan flera närliggande lägen. Det ska vara framkomligt för gående och för transport till fastigheter. Hänvisning av gående sker med skyltning.

Dessa arbeten beräknas pågå till och med april 2021.

Kommande etapp i Trafikverkets arbeten på Stationsgatan
Trafikverket behöver bland annat lägga nya ledningar och montera en ledningsbrygga. På ledningsbryggan läggs de ledningar som inte kan gå under järnvägen vid arbete med tunneln. Dessa arbeten startar preliminärt under våren 2022.

Sturegatan

Varför står det kvar byggstaket på vissa ställen på Sturegatan?

En del arbete med plattsättning och de nya busshållplatserna kvarstår i gångbanan längs Sturegatan, men det bedöms påverka i liten utsträckning. Dessa arbeten är till viss del väderberoende och kan behöva utföras vid varmare väderlek. Arbetena beräknas klara till juni 2021.

Övergångsställen

Placering av övergångsställe i korsningen Sturegatan–Stationsgatan kommer att variera mellan flera närliggande lägen. Det ska vara framkomligt för gående och för transport till fastigheter. Hänvisning av gående sker med skyltning.

Arbete med smågatsten på flera övergångsställen på Sturegatan kommer pågå under våren 2021. Dessa arbeten är till viss del väderberoende och kan behöva utföras vid varmare väderlek. Arbetena beräknas klara till juni 2021. Viss omledning av gående kan ske.

Körbanan förberedd för dubbelriktad busstrafik

Trafikverket är nu klara med de mer omfattande arbetena för att förbereda körbanan för dubbelriktad busstrafik på sikt. Parkeringsplatserna på södra sidan av Sturegatan kan användas tillfälligt fram tills att busstrafiken blir dubbelriktad på Sturegatan. I dagsläget planerar Trafikverket att leda om all busstrafik, från Järnvägsgatan till Sturegatan, till midsommar 2021.

Mer om arbetena på Sturegatan och hur de kan påverka dig som bor, verkar eller rör dig i området.

Vegagatan

Norrenergi planerar under vår och sommar underhålla och renovera fjärrvärmeledning på Vegagatan samt en bit in på Fredsgatan och Esplanaden. Arbetet kommer troligen innebära att parkeringsplatser och framkomlighet påverkas tillfälligt. Arbetet planeras genomföras från början av maj till augusti/september 2021.

Arbetet är inte en del av Trafikverkets arbeten inför tunnelbygget.

Övrigt

Mer om projekt Sundbybergs nya stadskärna

Pågående byggarbeten Nya stadskärnan

Senast uppdaterad 8 mars 2021