Fullmäktigebeslut 22 februari 2021

På måndagens sammanträde fattade kommunfullmäktige bland annat beslut om e-förslag, ersättning för utförare av hemtjänst och särskilt boende samt ett antal valärenden.

Här presenteras ett urval av besluten från kommunfullmäktiges sammanträde. Du hittar alla handlingar med beskrivningar av varje ärende i stadens diarium. Protokollet finns att läsa i diariet en till två veckor efter sammanträdet.

Ärenden och handlingar till kommunfullmäktige 22 februari 2021länk till annan webbplats

Se webbsändningen från kommunfullmäktigelänk till annan webbplats

E-förslag kan ersätta medborgarförslag

Kommunfullmäktige beslutade att e-förslag ska utredas under år 2021. Syftet är att ersätta medborgarförslagen, som i nuläget kräver relativt stora resurser att utreda. Med e-förslag blir det enklare att skilja på synpunkter och förslag och det kan också ske viss samordning av förslag genom röstning.

Diarienummer KS-0079/ 2020, ärende 63

Valärenden

Ny ordförande i byggnads- och tillståndsnämnden

Beatrice Kindembe (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ordförande i byggnads- och tillståndsnämnden. Till ny ordförande valdes Erik Gutiérrez-Aranda (S).

Diarienummer KS-0014/2021, ärende 17

Nytt oppositionsråd för Vänsterpartiet

Vida Basti (V) har avsagt sig sitt uppdrag som oppositionsråd och ersättare i kommunstyrelsen. Till nytt oppositionsråd på 25 % arvodering och ersättare i kommunstyrelsen valdes Towe Bengtsson (V).

Vida Basti (V) har även avsagt sig uppdraget som 1:e vice ordförande i förskolenämnden. Till ny 1:e vice ordförande valdes Moisés Ubeira (V).

Diarienummer KS-0020/2021, ärende 19-22

Ersättning till utförare inom hemtjänst och särskilt boende samt geografisk begränsning för utförare inom särskilt boende

Kommunfullmäktige minoritetsåterremitterade båda ärendena till kommunstyrelsen. Förslagen var att uppräkna ersättningen till utförarna årligen utifrån omsorgsprisindex (OPI) från 1 april 2021 och att införa en begränsning så att endast boenden som ligger i Sundbybergs stad kan ingå i valfrihetssystemet för särskilt boende.

Vad är en minoritetsåterremiss?

En minoritetsåterremiss innebär att ett ärende skickas tillbaka (återremitteras) till närmast lägre instans. I det här fallet skickar kommunfullmäktige tillbaka ärendet till kommunstyrelsen. För att en minoritetsåterremiss ska kunna göras behöver minst en tredjedel av ledamöterna ställa sig bakom ett förslag till återremiss, men det kan bara göras en gång per ärende.

Diarienummer KS-0732/2020, ärende 59

Diarienummer KS-0733/2020, ärende 60

Nya medborgarförslag

16 medborgarförslag hade lämnats till kommunfullmäktige, bland annat om pulkabackar, laddstolpar och olika åtgärder i stadens parker. Ärendena har nu gått vidare till stadens nämnder för beredning och beslut.

Ärende 28–43

Svar på medborgarförslag

13 medborgarförslag som tidigare lämnats till kommunfullmäktige har nu fått svar. De handlade bland annat om boendeparkering och trafiksignaler.

Ärende 44–56

Senast uppdaterad 24 februari 2021