Aktuella arbeten i stadskärnan vecka 4–5

Karta med markering av pågående och planerade byggarbeten i centrala Sundbyberg.

Klicka på kartan för att komma till Pågående byggarbeten Nya stadskärnan

Här presenterar vi kort aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Trafikverkets förberedande arbeten inför byggnaden av järnvägstunneln. Tunneln är en förutsättning för Nya stadskärnans omvandling. Här kan du läsa om arbetena vecka 4–5. Ny information står i kursiv text.

Trafikverkets arbetstider och kontaktcenter

Trafikverket arbetar vanligen vardagar klockan 07:00-19:00, men ibland även vardagar till klockan 22:00.

Ibland måste Trafikverket utföra arbeten utanför de ordinarie arbetstiderna. Då redovisar vi tiderna nedan.

Den senaste informationen om arbetena hittar du hos Trafikverket Länk till annan webbplats.

Om du har frågor eller upplever att du blir störd kontakta Trafikverkets kontaktcenter. De har öppet dygnet runt telefon 0771-921 921.

Nattarbeten

Inga kända nattarbeten inplanerade.

Bullrande arbeten dagtid

Inga kända bullrande arbeten inplanerade.

Esplanaden

Ledningsomläggning intill fastigheten Esplanaden 11 pågår. Arbetsområdet flyttar i början av februari över till andra sidan vid Esplanaden 14.

Esplanaden enkelriktas för trafik söderut

I början av februari planerar Trafikverket planerar Trafikverket att påbörja arbete med ett fundament för den kommande ledningsbryggan i hörnan vid Esplanaden 14. Parkeringsplatser kommer att tas bort tillfälligt. Arbetet innebär att Esplanaden enkelriktas för trafik söderut. Omledning av trafik norrgående via Järnvägsgatan, Rosengatan, Sturegatan. 

Ledningsbryggan planeras lyftas på plats tidigast vid påsk 2021.

Järnvägsgatan

Trafikverket planerar i nästa vecka, 25 januari påbörja djupare grävarbeten för vatten- och avloppsledningar, mellan Fredsgatan–Starrbäcksgatan.

Fler provgropar mellan Esplanaden–Ursviksvägen.

Trafikverket behöver fortsätta med fler provgropar längs Järnvägsgatan. Ledningar och anslutningar till husen har på flera ställen visat sig vara i större behov av åtgärder än väntat. Det gör att Trafikverket behöver använda skonsammare grävmetoder som tar lite mer tid för att undvika skador.

Provgropar även mellan Esplanaden–Rosengatan.

Under februari–mars planerar Trafikverket gräva fem provgropar på sträckan Esplanaden–Rosengatan. Arbetet kommer utföras i två etapper med liten påverkan på gång- och fordonstrafik. Ett fåtal parkeringar utryms tillfälligt intill varje provgrop.

Trafikverket gör provgropar vid husväggen. Detta sker för att säkerställa husens grundläggning inför de större grävarbetet för att flytta ledningar.

Pågående arbeten på Järnvägsgatan

Trafikverket påbörjade den 3 november sina omfattande förberedande arbeten på Järnvägsgatan, väster om Esplanaden och fram till Löfströms allébro. Samt utanför fastigheten på Esplanaden 11–13.

Trafikverket planerar utföra schaktning, spontning och andra arbeten som kan upplevas som störande nära fastigheternas fasader. Dessa förberedande arbeten beräknas pågå till 2022. För mer detaljer om tider och arbetsmoment, se Trafikverkets webbplats, Länk till annan webbplats. välj fliken Järnvägsgatan.

Planeringsskede för arbeten mellan Esplanaden–Ekensbergsvägen

Under 2021–2022 fortsätter Trafikverket med arbeten öster om Esplanaden. De befinner sig i planeringsskede för de arbeten som ska genomföras mellan Esplanaden–Ekensbergsvägen och informerar mer utförligt på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats. när planeringen är klar.

Övrigt

Trafikverkets Svar på vanliga frågor om pågående arbeten på Järnvägsgatan. Länk till annan webbplats.

Arbeten på Järnvägsgatan Länk till annan webbplats. och hur de kan påverka dig som bor, verkar eller rör dig i området.

Signalfabriken, Esplanaden

Kommande ledningsbrygga Esplanaden

I hörnet vid Esplanaden och Bangatan har Trafikverket förberett för den kommande ledningsbryggan, som ska gå över spårområdet och Järnvägsgatan. Här kvarstår ett mindre arbetsområde för kommande arbete med ledningsbryggan. Ledningsbryggan planeras lyftas på plats tidigast vid påsk 2021.

Endast ett körfält öppet vid arbetsområdet på Esplanaden mellan Vasagatan och Bangatan. Gående kan alltid passera och entréer till fastigheter är tillgängliga.

Stationsgatan

Trafikverket fortsätter sina ledningsarbeten i Stationsgatan.

Trafikverket utvidgar sitt arbetsområde mot Sturegatan

Nuvarande arbetsområde behålls och utvidgas i mitten av Stationsgatan upp mot Sturegatan, preliminärt från början av februari. Det kommer att vara framkomligt på bägge sidor på den övre delen av Stationsgatan.

Placering av övergångsställe i korsningen Sturegatan–Stationsgatan kommer att variera mellan flera närliggande lägen. Det ska vara framkomligt för gående och för transport till fastigheter. Hänvisning av gående sker med skyltning.

Dessa arbeten beräknas pågå till och med april 2021.

Kommande etapp i Trafikverkets förberedande arbeten på Stationsgatan
Trafikverket behöver bland annat lägga nya ledningar och montera en ledningsbrygga. På ledningsbryggan läggs de ledningar som inte kan gå under järnvägen vid arbete med tunneln. Dessa arbeten startar preliminärt under vinter 2021/2022.

Sturegatan

Körbanan förberedd för dubbelriktad busstrafik

Trafikverket är nu klara med de mer omfattande arbetena för att förbereda körbanan för dubbelriktad busstrafik på sikt. Parkeringsplatserna på södra sidan av Sturegatan kan användas tillfälligt fram tills att busstrafiken blir dubbelriktad på Sturegatan. I dagsläget planerar Trafikverket att leda om all busstrafik, från Järnvägsgatan till Sturegatan, till midsommar 2021.

Mindre arbeten med plattsättning i gångbanan

En del arbete med plattsättning kvarstår i gångbanan längs Sturegatan, men det bedöms påverka i liten utsträckning. Dessa arbeten beräknas pågå under februari 2021.

Övergångsställen

Placering av övergångsställe i korsningen Sturegatan–Stationsgatan kommer att variera mellan flera närliggande lägen. Det ska vara framkomligt för gående och för transport till fastigheter. Hänvisning av gående sker med skyltning.

Arbete med smågatsten på flera övergångsställen kommer pågå under januari–februari 2021. Viss omledning av gående kan ske.

Mer om arbetena på Sturegatan Länk till annan webbplats.och hur de kan påverka dig som bor, verkar eller rör dig i området.

Övrigt

Mer om projekt Sundbybergs nya stadskärna

Pågående byggarbeten Nya stadskärnan

Senast uppdaterad 25 januari 2021