Aktuella arbeten i stadskärnan vecka 52–1

Karta med markering av pågående och planerade byggarbeten i centrala Sundbyberg.

Klicka på kartan för att komma till Pågående byggarbeten Nya stadskärnan

Här presenterar vi kort aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Trafikverkets förberedande arbeten inför byggnaden av järnvägstunneln. Tunneln är en förutsättning för Nya stadskärnans omvandling. Här kan du läsa om arbetena vecka 52–1. Ny information står i kursiv text.

Trafikverkets arbetstider och kontaktcenter

Trafikverket arbetar vanligen vardagar klockan 07:00-19:00, men ibland även vardagar till klockan 22:00.

Ibland måste Trafikverket utföra arbeten utanför de ordinarie arbetstiderna. Då redovisar vi tiderna nedan.

Den senaste informationen om arbetena hittar du hos Trafikverket Länk till annan webbplats.

Om du har frågor eller upplever att du blir störd kontakta Trafikverkets kontaktcenter. De har öppet dygnet runt telefon 0771-921 921.

Nattarbeten

Trafikverket planerar arbeta natt på Järnvägsgatan mellan Esplanaden och Rosengatan mellan den 21–22 december. Avstängningsmaterial och uppdatering av trafikskyltning kommer ske klockan 22:00–05:00.

Trafikverket planerar arbeta natt vid rondellen Järnvägsgatan–Löfströms allébro mellan den 21–22 december. Kompletterande asfaltering kommer ske klockan 22:00–05:00.

Trafikverket planerar arbeta natt på Sturegatan mellan Esplanaden och Råstensgatan mellan den 22–23 december. Avstängningsmaterial och uppdatering av trafikskyltning kommer ske klockan 22:00–05:00.

Jul- och nyårshelgen

Under de röda dagarna kommer inga arbeten att utföras. Det kan dock komma att snöröjas inne på arbetsplatsen om det blir kraftiga snöfall.

Under de helgfria dagarna vecka 1 kan Trafikverket eventuellt utföra markprovtagning. Detta innebär ingen ny borrning och kommer inte att låta.

Övriga arbeten sätter igång igen som vanligt den 4 januari 2021.

Bullrande arbeten dagtid

Trafikverket behöver borra och spräcka i berg vid Esplanaden 13. Arbetet utförs dagtid och startade i mitten av november och beräknas vara klart i december.

Duvmossen

Borrprover tas i marken

Som en del i en geoteknisk undersökning kommer staden under en veckas tid att ta borrprover i marken i Duvmossen. Arbetet beräknas vara klart den 22 december 2020.

Esplanaden

Kommande ledningsbrygga Esplanaden

I hörnet vid Esplanaden 14 planerar Trafikverket påbörja arbete med ett fundament för den kommande ledningsbryggan under januari 2021. Ledningsbryggan planeras lyftas på plats vid påsk 2021.

Borrning och spräckning av berg

Trafikverket borrar och spräcker i berg vid Esplanaden 13. Arbetet utförs dagtid och beräknas vara klart i december.

Fredsgatan

Skyltning ses över och nya parkeringsplatser tillgängliga

Skyltning vid Fredsgatan har setts över. Sju nya parkeringsplatser finns nu i närheten av den avstängda änden på Fredsgatan.

Stängd för genomfartstrafik mot Järnvägsgatan

Fredsgatan stängs för genomfartstrafik mot Järnvägsgatan. Där blir istället en rundkörning samt intilliggande lastplatser.

Järnvägsgatan

Järnvägsgatan åter enkelriktad från den 22 december

Nattarbete planerat mellan den 21–22 december för att återställa Järnvägsgatan till enkelriktad trafik mellan Rosengatan och Esplanaden. Vakt kommer finnas på plats i korsningen Järnvägsgatan och Rosengatan, den 22–23 december, för att säkerställa efterlevnad.

Dubbelriktad busstrafik på Järnvägsgatan upphör 13 december

Vid lucia, 13 december, planeras bussen återgå till västlig trafikering på Sturegatan. När bussen inte går dubbelriktat på Järnvägsgatan längre, kommer tillfälliga parkeringar kunna frigöras på Järnvägsgatan mellan Esplanaden och Rosengatan. Den tillfälliga parkeringsytan frigörs den 22 december.

I dagsläget planerar Trafikverket att leda om all busstrafik, från Järnvägsgatan till Sturegatan, till midsommar 2021. Trafikverket uppdaterar informationen på sin webbplats Länk till annan webbplats. om arbeten på den här delen av Järnvägsgatan när de kommit längre i planeringen.

Nu pågår arbeten mellan Esplanaden–Ursviksvägen.

Trafikverket gör provgropar vid husväggen. Detta sker för att säkerställa husens grundläggning inför de större grävarbetet för att flytta ledningar.

Trafikverket påbörjade den 3 november sina omfattande förberedande arbeten på Järnvägsgatan, väster om Esplanaden och fram till Löfströms allébro. Samt utanför fastigheten på Esplanaden 11–13.

Du ska alltid kunna ta dig fram till fots och ha tillgång till din entré. Alternativa vägar för gående och trafikanter skyltas. Trafikverket planerar utföra schaktning, spontning och andra arbeten som kan upplevas som störande nära fastigheternas fasader. Dessa förberedande arbeten beräknas pågå till 2022. För mer detaljer om tider och arbetsmoment, se Trafikverkets webbplats, Länk till annan webbplats. välj fliken Järnvägsgatan.

Arbeten på Järnvägsgatan Länk till annan webbplats. och hur de kan påverka dig som bor, verkar eller rör dig i området.

Trafikverkets Svar på vanliga frågor om arbeten på Järnvägsgatan. Länk till annan webbplats.

Planeringsskede för arbeten mellan Esplanaden–Ekensbergsvägen

Under 2021–2022 fortsätter Trafikverket med arbeten öster om Esplanaden. De befinner sig i planeringsskede för de arbeten som ska genomföras mellan Esplanaden–Ekensbergsvägen och informerar mer utförligt på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats. när planeringen är klar.

Tillfällig rondell blir permanent

Den tillfälliga rondellen vid Järnvägsgatan–Löfströms allébro har byggts om och blir permanent. Trafikverket har delvis färdigställt arbetet, men något moment kvarstår och arbete planeras utföras nattetid den 21–22 december.

Allé-Service är nu riven för att på sikt ge plats åt Nya stadskärnan

På platsen där den gula bilverkstaden Allé-Service funnits under många år planerar projekt Sundbybergs nya stadskärna för stadsbebyggelse med nya bostadskvarter intill ett promenadstråk med fler grönytor och platser. Tack vare den kommande järnvägstunneln kan vi länka samman staden och utveckla den mark som frigörs.
Trafikverket har slutfört rivningsarbetet av byggnaden Allé-Service på fastigheten Lönnen 7. Nu pågår återställning av marken. Arbetet beräknas vara klart i mitten av januari.

Markprovtagning längs järnvägen

Provborrning genomförd mellan Ursviksvägen och Starrbäcksgatan, på parkeringsyta nära spåret. Provtagning kan förekomma löpande.

Landsvägen - Sundbybergs torg

Markprovtagning längs järnvägen

Provborrning genomförd i Landsvägen, Sundbybergs torg. Provtagning kan förekomma löpande.

Löfströms allé – Löfströms allébro

Framkomlighet över bron till Löfströms allé

Trafikverket har placerat ledningar på den västra gångbanan på Löfströms allébro, inför nästa etapp med förberedande arbeten. Framkomlighet för trafik är god och gående och cyklister hänvisas fortsatt till den östra sidan av bron. Trafikverket fortsätter utföra ledningsarbeten i området Löfströms allé och Löfströmsvägen under hösten 2020.

Signalfabriken, Esplanaden

Kommande ledningsbrygga Esplanaden

I hörnet vid Esplanaden och Bangatan förbereds för den kommande ledningsbryggan, som ska gå över spårområdet och Järnvägsgatan. Här kvarstår ett mindre arbetsområde för kommande arbete med ledningsbryggan. Ledningsbryggan planeras lyftas på plats vid påsk 2021.

Ledningar runt Signalfabriken

Det planerade ledningsarbetet runt Signalfabriken är nu färdigställt. Parkeringsplatser på Esplanaden mellan spåren och Vasagatan är åter tillgängliga.

Endast ett körfält öppet vid arbetsområdet på Esplanaden mellan Vasagatan och Bangatan. Gående kan alltid passera och entréer till fastigheter är tillgängliga.

Starrbäcksgatan

Stängd för genomfartstrafik mot Järnvägsgatan

Starrbäcksgatan stängs för genomfartstrafik mot Järnvägsgatan. Där är istället en vändplan med intilliggande lastplats.

Stationsgatan

Trafikverkets fortsätter sina ledningsarbeten i Stationsgatan.

Trafikverket utvidgar sitt arbetsområde mot Sturegatan

Nuvarande arbetsområde behålls och utvidgas i mitten av Stationsgatan upp mot Sturegatan, preliminärt från början av januari. Det kommer att vara framkomligt på bägge sidor på den övre delen av Stationsgatan.

Placering av övergångsställe i korsningen Sturegatan–Stationsgatan kommer att variera mellan flera närliggande lägen. Det ska vara framkomligt för gående och för transport till fastigheter. Hänvisning av gående sker med skyltning.

Dessa arbeten beräknas pågå till och med april 2021.

Nästa etapp i Trafikverkets förberedande arbeten på Stationsgatan
Trafikverket behöver bland annat lägga nya ledningar och montera en ledningsbrygga. På ledningsbryggan läggs de ledningar som inte kan gå under järnvägen vid arbete med tunneln. Dessa arbeten startar preliminärt under vinter 2021/2022.

Sturegatan

Nattarbete på Sturegatan mellan den 22–23 december

Trafikverket planerar arbeta natt och ta bort avstängningsmaterial och uppdatera trafikskyltningen på Sturegatan mellan Esplanaden och Råstensgatan. Därefter kommer parkeringsraden på södra sidan av Sturegatan åter kunna användas fram tills att busstrafiken blir dubbelriktad på Sturegatan.

En del arbete med plattsättning kvarstår i gångbanan längs Sturegatan, men det bedöms påverka i liten utsträckning. Dessa arbeten beräknas pågå under februari 2021.

Övergångsställen

Placering av övergångsställe i korsningen Sturegatan–Stationsgatan kommer att variera mellan flera närliggande lägen. Det ska vara framkomligt för gående och för transport till fastigheter. Hänvisning av gående sker med skyltning.

Arbete med smågatsten på flera övergångsställen kommer pågå under januari–februari 2021. Viss omledning av gående kan ske.

Bussen åter på Sturegatan från den 13 december

Sturegatan planeras åter trafikeras av buss från och med lucia, den 13 december. Det innebär att hållplatsen vid Stationsgatan, i körriktning västerut mot Esplanaden, åter tas i bruk.

Mer om arbetena på Sturegatan Länk till annan webbplats.

Vasagatan

Markprovtagning längs järnvägen

Provborrningen genomförd vid spåren i höjd med Vasagatans norra ände. Provtagning kan förekomma löpande.

Ekbacksgränd

Växthusen vid Ekbacksgränd rivs i december för att ge plats åt utbyggnad av tunneln.

Övrigt

Mer om projekt Sundbybergs nya stadskärna

Pågående byggarbeten Nya stadskärnan

Senast uppdaterad 21 december 2020