Fullmäktigebeslut 14 december 2020

På måndagens sammanträde, som också var det sista för året, fattade kommunfullmäktige bland annat beslut om nämndledamöter, en klimat- och innovationsfond, avfalls- och VA-taxa, och försäljning av fastigheten Freden Större 15 i Hallonbergen.

Här presenteras ett urval av besluten från kommunfullmäktiges sammanträde. Du hittar alla handlingar med beskrivningar av varje ärende i stadens diarium. Protokollet finns att läsa i diariet en till två veckor efter sammanträdet.

Läs samtliga ärenden och handlingar Länk till annan webbplats.

Se webbsändningen från kommunfullmäktige Länk till annan webbplats.

Innovationsfond för stadens nämnder

Kommunfullmäktige har beslutat om en innovationsfond som stadens nämnder kan söka pengar ur för hållbarhetsprojekt. Projekten som kan tilldelas pengar ska ha tydlig koppling till stadens vision 2030, strategin för ett hållbart Sundbyberg 2030 eller stadens översiktsplan. Projekten ska ligga utanför ordinarie verksamhet. För år 2021 är det avsatt en miljon kronor i fonden.

Diarienummer KS-0658/ 2020, ärende 43

Avfalls- och VA-taxa för 2021

Avfallstaxan höjs i Sundbyberg den 1 januari 2021 för att täcka kostnaderna för avfallshanteringen. Höjningarna varierar mellan 3 och 12 procent beroende på bostadsform och om det gäller privatpersoner eller verksamheter.

En ny VA-taxa kommer att gälla från 1 januari 2021. Brukningsavgifterna höjs då med 5 procent.

Diarienummer KS-0655/2020, ärende 46 och KS-0656/2020, ärende 47

Freden Större 15 säljs till Wallenstam Fastigheter 291 AB

Kommunfullmäktige har beslutat om ett köpeavtal som innebär att staden säljer mark i Hallonbergen till Wallenstam, som ska bygga ungdomsbostäder. Fastigheten som säljs har namnet Freden Större 15 och ligger i utkanten av det område mellan Hallonbergen Centrum och Gamla Enköpingsvägen som håller på att bebyggas under namnet Umami park. Bostäderna kommer att ligga i hörnet där Gesällvägen möter Rissneleden.

Diarienummer KS-0625/2020, ärende 49

Valärenden – Val till stadens nämnder

Kommunfullmäktige utsåg ledamöter till stadens samtliga nämnder för perioden 1januari 2021 till och med 31 december 2021. Dessa personer valdes till ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande för nämnderna:

Grundskole- och gymnasienämnden

Henrik Persson (L), ordförande
Markus Jönsson (S), förste vice ordförande
Josefine Mittermaier (M), andre vice ordförande

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Marie Lundman Völker (S), ordförande
Reza Zarenoe (L), vice ordförande
Morgan Lindqvist (M), andre vice ordförande

Förskolenämnden

Ayla Eftekhari (S), ordförande
Vida Basti (V), förste vice ordförande
Maria Bohman Kreij (KD), andre vice ordförande

Äldrenämnden

Eric Vänerlöv (S), ordförande
Anna-Lena Hammarin (L), förste vice ordförande
Ritva Runestad (M), andre vice ordförande

Stadsmiljö- och tekniska nämnden

Stefan Bergström (C), ordförande
Inger Gran (L), förste vice ordförande
Anton Fendert (MP), andre vice ordförande

Kultur- och fritidsnämnden

Johan Storåkers (L), ordförande
Peter Lindström (C), förste vice ordförande
Emelie Tillegård (MP), andre vice ordförande

Byggnads- och tillståndsnämnden

Beatrice Kindembe (S), ordförande
Inger Gran (L), tillika förste vice ordförande
Johan Hallberg (M), andre vice ordförande

Valärenden – Val av kommunalråd och oppositionsråd

Kommunfullmäktige valde 1 kommunalråd och 5 oppositionsråd för perioden till och med den 31 december 2021.

Ayla Eftekhari (S) arvoderad till 100 %
Moisés Ubeira (V) 35 %
Vida Basti (V) 25 %
Gary Aelius (SD) 35 %
Anton Fendert (MP) 35%
Marcus Jonsson (KD) 35%

Nya medborgarförslag

Åtta nya medborgarförslag hade lämnats till kommunfullmäktige, bland annat om att klä en vägg på Lilla Albyskolan med murgröna och att dela ut broddar till äldre sundbybergare. Ärendena har nu gått vidare till stadens nämnder för beredning och beslut.

Ärende 25–32

Svar på medborgarförslag

Sex medborgarförslag som tidigare lämnats till kommunfullmäktige har nu fått svar. Bland annat om boendeparkering för lätt lastbil och gång- och cykelvägen vid Lötsjön.

Ärende 33–38

Senast uppdaterad 15 december 2020