Aktuella arbeten i stadskärnan vecka 50–51

Karta med markering av pågående och planerade byggarbeten i centrala Sundbyberg.

Klicka på kartan för att komma till Pågående byggarbeten Nya stadskärnan

Här presenterar vi kort aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Trafikverkets förberedande arbeten inför byggnaden av järnvägstunneln. Tunneln är en förutsättning för Nya stadskärnans omvandling. Här kan du läsa om arbetena vecka 50–51. Ny information står i kursiv text.

Trafikverkets arbetstider och kontaktcenter

Trafikverket arbetar vanligen vardagar klockan 07:00-19:00, men ibland även vardagar till klockan 22:00.

Ibland måste Trafikverket utföra arbeten utanför de ordinarie arbetstiderna. Då redovisar vi tiderna nedan.

Den senaste informationen om arbetena hittar du hos Trafikverket Länk till annan webbplats.

Om du har frågor eller upplever att du blir störd kontakta Trafikverkets kontaktcenter. De har öppet dygnet runt telefon 0771-921 921.

Nattarbeten

Trafikverket planerar arbeta natt vid rondellen Järnvägsgatan–Löfströms allébro mellan den 21–22 december. Kompletterande asfaltering kommer ske klockan 22:00–05:00.

Bullrande arbeten dagtid

Trafikverket behöver borra och spräcka i berg vid Esplanaden 13. Arbetet utförs dagtid och startade i mitten av november och beräknas vara klart i december.

Provborrning sker på flera ställen längs järnvägsspåren i centrala Sundbyberg. Arbetet utförs dagtid mellan klockan 07:00-19:00.

Duvmossen

Markprovtagning

Staden undersöker den geologiska statusen och markmiljön i Duvmossen.

Fredsgatan

Skyltning ses över och nya parkeringsplatser tillgängliga

Skyltning vid Fredsgatan ses över och förbättras inom kort.

Sju nya parkeringsplatser finns nu i närheten av den avstängda änden på Fredsgatan.

Stängd för genomfartstrafik mot Järnvägsgatan

Fredsgatan stängs för genomfartstrafik mot Järnvägsgatan. Där blir istället en vändplan med intilliggande lastplatser.

Esplanaden

Borrning och spräckning av berg

Trafikverket borrar och spräcker i berg vid Esplanaden 13. Arbetet utförs dagtid och beräknas vara klart i december.

Järnvägsgatan

Dubbelriktad busstrafik på Järnvägsgatan upphör 13 december

Vid lucia, 13 december, planeras bussen återgå till västlig trafikering på Sturegatan. När bussen inte går dubbelriktat på Järnvägsgatan längre, kommer tillfälliga parkeringar kunna frigöras på Järnvägsgatan mellan Esplanaden och Rosengatan. Preliminärt frigörs den tillfälliga parkeringsytan vid årsskiftet.

I dagsläget planerar Trafikverket att leda om all busstrafik, från Järnvägsgatan till Sturegatan, till midsommar 2021. Trafikverket uppdaterar informationen på sin webbplats Länk till annan webbplats. om arbeten på den här delen av Järnvägsgatan när de kommit längre i planeringen.

Nu pågår arbeten mellan Esplanaden - Ursviksvägen

Trafikverket gör provgropar vid husväggen. Detta sker för att säkerställa husens grundläggning inför de större grävarbetet för att flytta ledningar.Detta sker för att säkerställa husens grundläggning inför de större grävarbetet för att flytta ledningar.

Trafikverket påbörjade den 3 november sina omfattande förberedande arbeten på Järnvägsgatan, väster om Esplanaden och fram till Löfströms allébro. Samt utanför fastigheten på Esplanaden 11.

Framkomligheten på Järnvägsgatan påverkas mycket. Sträckan mellan Fredsgatan och Ursviksvägen stängs av för biltrafik. Sträckan mellan Esplanaden och Fredsgatan har begränsad framkomlighet för biltrafik som tillåts köra i gångfart. Starrbäcksgatan och Fredsgatan stängs av mot Järnvägsgatan.

Många parkeringsplatser för boende behövde tas bort för att ge plats åt Trafikverkets arbetsområden. Just nu pågår ett arbete med att se över möjligheten att utöka antalet boendeparkeringsplatser i centrala Sundbyberg samt angränsande områden genom att justera regleringen av zoner och tider.

Du ska alltid kunna ta dig fram till fots och ha tillgång till din entré. Alternativa vägar för gående och trafikanter skyltas. Trafikverket planerar utföra schaktning, spontning och andra arbeten som kan upplevas som störande nära fastigheternas fasader. Dessa förberedande arbeten beräknas pågå till 2022.

Nyhet - Järnvägsgatan kommer stängas mellan Fredsgatan och Ursviksvägen. Länk till annan webbplats.

Arbeten på Järnvägsgatan Länk till annan webbplats. och hur de kan påverka dig som bor, verkar eller rör dig i området.

Trafikverkets Svar på vanliga frågor om arbeten på Järnvägsgatan. Länk till annan webbplats.

Planeringsskede för arbeten mellan Esplanaden–Ekensbergsvägen

Under 2021–2022 fortsätter Trafikverket med arbeten öster om Esplanaden. De befinner sig i planeringsskede för de arbeten som ska genomföras mellan Esplanaden–Ekensbergsvägen och informerar mer utförligt på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats. när planeringen är klar.

Tillfällig rondell blir permanent

Den tillfälliga rondellen vid Järnvägsgatan–Löfströms allébro har byggts om och blir permanent. Trafikverket har delvis färdigställt arbetet, men något moment kvarstår och arbete planeras utföras nattetid den 21–22 december.

Allé-Service rivs för att på sikt ge plats åt Nya stadskärnan

På platsen där den gula bilverkstaden Allé-Service funnits under många år planerar projekt Sundbybergs nya stadskärna för stadsbebyggelse med nya bostadskvarter intill ett promenadstråk med fler grönytor och platser. Tack vare den kommande järnvägstunneln kan vi länka samman staden och utveckla den mark som frigörs. Trafikverket har påbörjat rivningsarbetet för byggnaden Allé-Service på fastigheten Lönnen 7. Rivning beräknas vara klart i mitten av januari.

Provborrning Järnvägsgatan vid spårområdet

Trafikverket planerar att ta markprover i Järnvägsgatan intill spårområdet. Arbetet sker på sträckan mellan Ursviksvägen och Starrbäcksgatan, på parkeringsyta nära spåret.

Landsvägen - Sundbybergs torg

Provborrning för markprover

Trafikverket planerar att provborra i Landsvägen, Sundbybergs torg. Borrningen sker inne på torget och ett cykelställ kan eventuellt tas bort under tiden.

Löfströms allé – Löfströms allébro

Framkomlighet över bron till Löfströms allé

Trafikverket har placerat ledningar på den västra gångbanan på Löfströms allébro, inför nästa etapp med förberedande arbeten. Framkomlighet för trafik är god och gående och cyklister hänvisas fortsatt till den östra sidan av bron. Trafikverket fortsätter utföra ledningsarbeten i området Löfströms allé och Löfströmsvägen under hösten 2020.

Signalfabriken, Esplanaden

Ledningar runt Signalfabriken

Det planerade ledningsarbetet runt Signalfabriken är nu färdigställt. I hörnet vid Esplanaden och Bangatan förbereds för den kommande ledningsbryggan, som ska gå över spårområdet och Järnvägsgatan.

Parkeringsplatser på Esplanaden mellan spåren och Vasagatan är åter tillgängliga.

Begränsad framkomlighet för trafik vid Esplanaden, Signalfabriken. Endast ett körfält öppet vid arbetsområdet på Esplanaden mellan Vasagatan och Bangatan. Cyklister ombeds leda cykeln förbi arbetsområdet på Esplanaden. Gående kan alltid passera och entréer till fastigheter är tillgängliga.

Starrbäcksgatan

Stängd för genomfartstrafik mot Järnvägsgatan

Starrbäcksgata stängs för genomfartstrafik mot Järnvägsgatan. Där blir istället en vändplan med intilliggande lastplatser.

Stationsgatan

Trafikverkets fortsätter sina ledningsarbeten löpande i Stationsgatan. Arbetet i denna etapp beräknas pågå till första kvartalet 2021.

Nattarbete 1–2 december

Trafikverket planerar att arbeta på Stationsgatan natten mellan den 1–2 december mellan klockan 22:00-05:00. De kommer arbeta med att koppla om avloppsledningen. Arbetet ska inte påverka avloppsnätet.

Nästa etapp i Trafikverkets förberedande arbeten på Stationsgatan
Trafikverket behöver bland annat lägga nya ledningar och montera en ledningsbrygga. På ledningsbryggan läggs de ledningar som inte kan gå under järnvägen vid arbete med tunneln. Dessa arbeten startar preliminärt under vinter 2021/2022.

Sturegatan

Bussen åter på Sturegatan från den 13 december

Sturegatan planeras åter trafikeras av buss från och med lucia, den 13 december. Det innebär att hållplatsen vid Stationsgatan, i körriktning västerut mot Esplanaden, åter tas i bruk.

I slutet av december beräknas större delen av Trafikverkets arbete med att bredda och anpassa Sturegatan för dubbelriktad busstrafik vara klar. Då kommer parkeringsraden på södra sidan av Sturegatan åter kunna användas fram tills att busstrafiken blir dubbelriktad på Sturegatan.

Förändrad framkomlighet korsning Sturegatan–Stationsgatan

Under de kommande veckorna kommer framkomligheten från Sturegatan till södra delen av Stationsgatan att påverkas lite då och då. Trafikverket kommer att arbeta med ledningar i gatan.

Mer om framkomlighet i korsningen Sturegatan–Stationsgatan.

Anpassning inför dubbelriktad busstrafik

Asfaltering planeras på Sturegatan mellan Lysgränd och Fabriksgränd. Arbetet är väderberoende och utförs preliminärt torsdag 3 december dagtid.

Trafikverket arbetar med etapp två och fortsatt anpassning av Sturegatan för dubbelriktad busstrafik. Etapp två innebär avstängning av södra sidan på sträckan Rosengatan–Brunnsgatan. Ny busshållplats tillkommer utanför Sturegatan 31. Parkeringsplatser på södra sidan mellan Brunnsgatan och Esplanaden är åter tillgängliga.

Mer om arbetena på Sturegatan Länk till annan webbplats.

Inför utbyggnaden av järnvägen i tunnel genom Sundbyberg planerar Trafikverket dubbelrikta busstrafiken på Sturegatan de tre sista kvarteren mot Esplanaden. Busstrafiken kommer på sikt att ledas om från Järnvägsgatan.

Trafikverket informerar löpande de boende och verksamma i området.

Vasagatan

Störande arbeten längs järnvägen - provborrning

Arbetet uförs dagtid mellan klockan 07:00-19:00. Provborrningen planeras ske vid spåren i höjd med Vasagatans norra ände.

Ekbacksgränd

Enligt planering kommer växthusen vid Ekbacksgränd att rivas för att ge plats åt utbyggnad av tunneln. Preliminär tidplan är rivning före årsskiftet 2020/2021.

Övrigt

Mer om projekt Sundbybergs nya stadskärna

Pågående byggarbeten Nya stadskärnan

Senast uppdaterad 14 december 2020