Fullmäktigebeslut 23 november 2020

På måndagens sammanträde fattade kommunfullmäktige bland annat beslut om ny avfallsplan, avgifter för uteserveringar, ett nytt handslag med funktionsrättsorganisationer och detaljplanen för en ny skola och idrottshall i Ör.

Här presenteras ett urval av besluten från kommunfullmäktiges sammanträde. Du hittar alla handlingar med beskrivningar av varje ärende i stadens diarium. Protokollet finns att läsa i diariet en till två veckor efter sammanträdet.

Läs samtliga ärenden och handlingar Länk till annan webbplats.

Se webbsändningen från kommunfullmäktige

Detaljplan för skola och idrottshall i Ör

Kommunfullmäktige har antagit detaljplanen för skola och idrottshall i Ör. Den befintliga skolbyggnaden rivs för att ge plats åt ny bebyggelse.

De fastigheter som berörs av detaljplanen är Kungsljuset 1 samt delar av fastigheterna Hundlokan 3, Gullvivan 2, Hästhoven 2, Blåklockan 2, Sundbyberg 2:39 och Sundbyberg 2:58.

Diarienummer KS-0914/2017, ärende 40

Nytt handslag mellan Sundbybergs stad och organisationer för personer med funktionsnedsättning

Kommunfullmäktige godkände det nya handslaget mellan staden och organisationer för personer med funktionsnedsättning i Sundbyberg som ska gälla 2021–2024. Handslaget visar vilka ambitioner staden och berörda organisationer har att utveckla olika frågor och handlar mycket om samverkan och att tillvarata varandras kompetens.

Arbetet utifrån handslaget syftar till att skapa ett samhälle utan hinder för delaktighet och med jämlika levnadsvillkor för människor med funktionsnedsättning. Förslaget till det nya handslaget har kompletterats med det nationella målet för funktionshinderpolitiken samt relevanta mål från Agenda 2030.

Diarienummer KS-0562/2020, ärende 32

Avfallsplan för perioden 2021–2032 för Sundbybergs stad antagen

Kommunfullmäktige antog förslaget till ny avfallsplan för åren 2021 till 2032. Det är SÖRAB som har tagit fram förslaget till ny gemensam avfallsplan tillsammans med ägarkommunerna (Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna Sundbyberg, Täby,Upplands Väsby och Vallentuna).

Syftet med att ta fram planen är att skapa ett tydligt gemensamt styrdokument för hanteringen av avfall samt för områdena avfallsförebyggande och nedskräpning. De mål som nu föreslås bygger på att hantering av avfall ska ses som en del av den cirkulära ekonomin där avfall förebyggs och material cirkulerar.

Diarienummer KS-0575/2020, ärende 34

Lägre avgift för uteserveringar på grund av coronapandemin

Taxan för uteserveringar år 2020 sänks med 50 procent till 250 kronor per kvadratmeter. Sänkningen kommer av ett uppdrag från kommunfullmäktige till nämnderna att ta fram förslag på sänkta avgifter för verksamheter som lider ekonomisk skada av pandemin covid-19. Sänkningen innebär ett intäktsbortfall för byggnads- och tillståndsnämnden på cirka 260 000 kronor, som ska hanteras inom befintlig budget.

Diarienummer KS-0604/2020, ärende 36

Nya medborgarförslag

Fem medborgarförslag hade lämnats till kommunfullmäktige, bland annat om en plats för företagare att nätverka på och mountainbikecykling. Ärendena har nu gått vidare till stadens nämnder för beredning och beslut.

Ärende 24–28

Senast uppdaterad 24 november 2020