Sundbybergs stads budget 2021

Den 4 november fattade kommunfullmäktige beslut om stadens budget för 2021. Bakom den budget som röstades igenom står mittenstyret: Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna, som med hjälp av samverkansstöd från Vänsterpartiet formar stadens styre under denna mandatperiod.

Se alla handlingar till budgetärendet KS-0210/2020 Länk till annan webbplats.

Se webb-tv-sändningen från kommunfullmäktiges budgetdebatt

Ledorden för mittenstyrets budget är ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Arbetet med hållbar utveckling har en tydlig koppling till de globala målen i Agenda 2030.

Nämnderna och bolagen får nu i uppgift att omsätta stadens hållbarhetsstrategi i sina respektive verksamhetsplaner och beskriva hur arbetet ska mätas och följas upp.

Pandemin påverkar staden

Pandemin Covid-19 har haft stor påverkan på Sundbyberg. Många sundbybergare har drabbats av sjukdom, i alltför många fall med dödlig utgång. Det är en samhällskris, som har lett till ekonomisk påfrestning för många företag, människor har permitterats från sina arbeten, många har isolerats i sina hem. Stadens verksamheter har varit ansträngda. Inte minst inom äldreomsorgen har påfrestningarna varit mycket stora.

Det är svårt att prognosticera vad pandemin kommer att leda till under 2021, men det står redan nu klart att det inte går att blåsa faran över. Sundbybergs stad har därför fortsatt hög beredskap i samtliga verksamheter för att kunna hantera pandemin och att kunna fortsätta leverera kommunal service av hög kvalitet även under ansträngda tider.

Tillväxten och utjämningssystemet påverkar ekonomin

Den snabba befolkningsökningen i Sundbyberg har inneburit att staden också behövt göra stora investeringar i kommunal service inom till exempel skola och omsorg. Det har skapat en obalans mellan verksamheternas kostnader och de budgetramar som intäkterna sätter.

Att Sundbyberg bidrar till det kommunala utjämningssystemet påverkar också ekonomin. Stadens bidrag till systemet var 232 miljoner kronor för 2020, under 2021 och 2022 att öka till cirka 264 miljoner kronor, för att senare under 20-talet sjunka igen.

– Trots ett kärvt och osäkert läge presenterar mittenstyret en budget som gör det möjligt att jobba Sundbyberg ur i krisen. Budgeten skapar förutsättningar för att hantera pandemins verkningar samtidigt som vi klarar av att utveckla vår stad långsiktigt, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Schilling (S)

Satsningar på ökad trygghet i utsatta områden

Ett viktigt fokusområde är att skapa trygghet i vardagen för stadens invånare. Staden ska fortsätta att stärka samarbetet med polisen och prioritera insatser som förebygger och motverkar utanförskap i utsatta områden, med särskilt fokus på Rissne. Uppdraget Samverkan i Rissne (SiR) ska bidra till detta.

– Vi stärker trygghetsarbetet med denna budget. Som första kommun i landet inför vi en 1-procentsregel för trygghetsskapande åtgärder i all nybyggnation så att det som byggs i Sundbyberg bidrar till ökad trygghet. Vi vill också inleda platssamverkan med Tryggare Sverige med fokus på säkerhet, trygghet och attraktivitet, säger stadsmiljökommunalrådet Stefan Bergström (C).

Ett brett föreningsliv är också en viktig del av det förebyggande sociala arbetet genom att det ger människor sysselsättning och bidrar till gemenskap och en meningsfull fritid.

– I ekonomiskt utmanande tider är det viktigt att fortsatt ge ett uthålligt stöd till föreningslivet. Denna budget möjliggör även framåt en stabil satsning på vårt civila samhälle som är prioriterat för att bygga broar mellan individer och grupper och stärka ett sammanhållet Sundbyberg, säger kultur- och fritidskommunalrådet Johan Storåkers (L).

Oförändrad skattesats

Kommunalskatten för 2021 är fortsatt 18,90 öre per skattekrona.

Nämndernas budgetramar år 2021 - Sundbybergs stad

Nämnd

Budget 2021 (miljoner kronor)

Kommunstyrelsen

149,1

Grundskole- och gymnasienämnden

750,3

Äldrenämnden

374,3

Förskolenämnden

392,2

Social- och arbetsmarknadsnämnden

612,9

Kultur- och fritidsnämnden

148,7

Byggnads- och tillståndsnämnden

10,0

Stadsmiljö och tekniska nämnden
(inkl måltidsservice)

164,0

Överförmyndarnämnden

4,0

Kommunfullmäktiges revisorer

1,9

Valnämnden

0,3

Summa:

2 607,7

Senast uppdaterad 5 november 2020