Aktuella arbeten i stadskärnan vecka 44–45

Klicka på kartan för att komma till Pågående byggarbeten Nya stadskärnan

Klicka på kartan för att komma till Pågående byggarbeten Nya stadskärnan

Nyheten uppdaterad
Här presenterar vi kort aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Trafikverkets förberedande arbeten inför byggnaden av järnvägstunneln. Tunneln är en förutsättning för Nya stadskärnans omvandling. Här kan du läsa om arbetena vecka 44–45. Ny information står i kursiv text.

Trafikverkets arbetstider och kontaktcenter

Trafikverket arbetar vanligen vardagar klockan 07:00-19:00, men ibland även vardagar till klockan 22:00.

Ibland måste Trafikverket utföra arbeten utanför de ordinarie arbetstiderna. Då redovisar vi tiderna nedan.

Den senaste informationen om arbetena hittar du hos Trafikverket Länk till annan webbplats.

Om du har frågor eller upplever att du blir störd kontakta Trafikverkets kontaktcenter. De har öppet dygnet runt telefon 0771-921 921.

Nattarbeten

Natten mellan 2-3 november planerar Trafikverket ställa ut avstängningar och arbetsområden på stora delar av Järnvägsgatan, men också på Esplanaden, Fredsgatan och Starrbäcksgatan.

Kompletterande asfaltering vid den nya rondellen på Järnvägsgatan vid Löfströms allébro. Trafikverket planerar arbeta natten mellan den 9 och 10 november klockan 22:00 till 05:00.

Bullrande arbeten dagtid

Provborrning sker på flera ställen längs järnvägsspåren i centrala Sundbyberg. Arbetet uförs under tågavstängningen den 30 oktober till 2 november, dagtid mellan klockan 07:00-19:00.

Järnvägsgatan

Provborrning Järnvägsgatan vid spårområdet

Trafikverket planerar att ta markprover i Järnvägsgatan intill spårområdet. Arbetet sker på sträckan mellan Ursviksvägen och Starrbäcksgatan, på parkeringsyta nära spåret.

Planerade förberedande arbeten mellan Esplanaden - Löfströms allébro

Trafikverket planerar i början av november påbörja omfattande förberedande arbeten på Järnvägsgatan, väster om Esplanaden och fram till Löfströms allébro. Samt utanför fastigheten på Esplanaden 11.

Framkomligheten på Järnvägsgatan påverkas mycket. Sträckan mellan Fredsgatan och Ursviksvägen stängs av för biltrafik. Sträckan mellan Esplanaden och Fredsgatan har begränsad framkomlighet för biltrafik som tillåts köra i gångfart. Du ska alltid kunna ta dig fram till fots och ha tillgång till din entré. Alternativa vägar för gående och trafikanter skyltas. Trafikverket planerar utföra schaktning, spontning och andra arbeten som kan upplevas som störande nära fastigheternas fasader. Arbetena beräknas pågå till 2022.

Nyhet - Järnvägsgatan kommer stängas mellan Fredsgatan och Ursviksvägen. Länk till annan webbplats.

Arbeten på Järnvägsgatan Länk till annan webbplats. och hur de kan påverka dig.

Allé-Service rivs för att på sikt ge plats åt Nya stadskärnan

På platsen där den gula bilverkstaden Allé-Service funnits under många år planerar projekt Sundbybergs nya stadskärna för stadsbebyggelse med nya bostadskvarter intill ett promenadstråk med fler grönytor och platser. Tack vare den kommande järnvägstunneln kan vi länka samman staden och utveckla den mark som frigörs. Under tågavstängningen 30 oktober till 2 november planerar Trafikverket att börja riva byggnaden Allé-Service på fastigheten Lönnen 7. De planerar placera ut byggbarriärer och containrar den 30 oktober.

Planeringsskede för arbeten mellan Esplanaden–Ekensbergsvägen

Under 2021–2022 fortsätter Trafikverket med arbeten öster om Esplanaden. De befinner sig i planeringsskede för de arbeten som ska genomföras mellan Esplanaden–Ekensbergsvägen och informerar mer utförligt på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats. när planeringen är klar.

Tillfällig rondell blir permanent

Den tillfälliga rondellen vid Järnvägsgatan–Löfströms allébro har byggts om och blir permanent. Trafikverket har delvis färdigställt arbetet, men något moment kvarstår och arbete planeras utföras nattetid den 9 november.

Busstrafik tillfälligt flyttad på grund av arbete med ledningar

Trafikverket arbetar med fjärrvärmeledningar i Sturegatan och därför har. busstrafiken på Sturegatan flyttas tillfälligt till Järnvägsgatan. Det innebär att trafiken går dubbelriktad på Järnvägsgatan.

Landsvägen - Sundbybergs torg

Provborrning för markprover

Trafikverket planerar att provborra i Landsvägen, Sundbybergs torg. Borrningen sker inne på torget och ett cykelställ kan eventuellt tas bort under tiden.

Löfströms allé – Löfströms allébro

Framkomlighet över bron till Löfströms allé

Trafikverket har placerat ledningar på den västra gångbanan på Löfströms allébro, inför nästa etapp med förberedande arbeten. Framkomlighet för trafik är god och gående och cyklister hänvisas fortsatt till den östra sidan av bron. Trafikverket fortsätter utföra ledningsarbeten i området Löfströms allé och Löfströmsvägen under hösten 2020.

Signalfabriken, Esplanaden–Bangatan

Arbete utanför biblioteket

Trafikverket utför ledningsarbete utanför biblioteksentrén, Esplanaden 10, för en kommande ledningsbrygga över järnvägsspåren. Entrén till biblioteket är tillgänglig under pågående arbete. Arbetet är planerat att pågå till början av december och ska ske helgfria vardagar inom ordinarie arbetstider.

Ledningar runt Signalfabriken

Trafikverkets arbete med ledningar runt om Signalfabriken fortsätter i olika etapper. Bangatan är åter öppen för trafik från Esplanaden.

Pågående etapp innebär även ett arbetsområde i hörnet Vasagatan/Esplanaden för att komma åt en korspunkt för ledningar utanför restaurangen på Vasagatan/Esplanaden.

Begränsad framkomlighet för trafik vid Esplanaden, Signalfabriken
Endast ett körfält öppet vid arbetsområdet på Esplanaden mellan Vasagatan och Bangatan. Cyklister ombeds leda cykeln förbi arbetsområdet på Esplanaden. Gående kan alltid passera och entréer till fastigheter är tillgängliga.

Starrbäcksgatan

Träd ska bekäras

Ett träd på Starrbäcksgatan har beskurits något för att inte ta skada av större fordon som passerar.

Stationsgatan

Trafikverkets fortsätter sina ledningsarbeten löpande i Stationsgatan. Arbetet i denna etapp beräknas pågå till första kvartalet 2021.

Nästa etapp i Trafikverkets förberedande arbeten på Stationsgatan
Trafikverket behöver bland annat lägga nya ledningar och montera en ledningsbrygga. På ledningsbryggan läggs de ledningar som inte kan gå under järnvägen vid arbete med tunneln. Dessa arbeten startar preliminärt under vinter 2021/2022.

Sturegatan

Anpassning inför dubbelriktad busstrafik

Natten till fredag den 16 oktober ställer Trafikverket ut arbetsområden inför anpassning av Sturegatan på sträckan Fabriksgränd-Lysgränd samt utanför Allaktivitetshuset, Sturegatan 10. Nya busshållplatser tillkommer på dessa platser. Arbetet planeras ske huvudsakligen i parkeringsraden. Arbetet är planerat att ske i etapper. Nästa etapp är sträckan mellan Brunnsgatan-Rosengatan.

Mer om arbetena på Sturegatan Länk till annan webbplats.

Inför utbyggnaden av järnvägen i tunnel genom Sundbyberg planerar Trafikverket dubbelrikta busstrafiken på Sturegatan de tre sista kvarteren mot Esplanaden. Busstrafiken kommer på sikt att ledas om från Järnvägsgatan.

Trafikverket informerar löpande de boende och verksamma i området.

Träd ska bekäras

Träden på Sturegatan har beskurits något för att ge plats åt dubbelriktad busstrafik framöver.

Fjärrvärmeledning behöver lagas och flyttas

Vid en besiktning inför arbetet och upptäcktes att fjärrvärmeledningar och kammare var slitna och i sådant skick att ett större reparationsarbete var nödvändigt. Det innebar att Sturegatan var tvungen att stängas för genomfartstrafik mellan Esplanaden och Brunnsgatan. Busshållplatsen vid Stationsgatan är stängd under pågående arbete med ledningar. Arbetet beräknas vara klart i slutet av oktober.

Sturegatan 39

Trafikverket planerar att arbeta en natt mellan den 7 till 14 oktober intill fasad på Sturegatan 39. De behöver gräva djupt intill fasaden. Arbetet utförs nattetid för att inte påverka framkomlighet.

Vasagatan

Störande arbeten längs järnvägen - provborrning

Arbetet uförs dagtid mellan klockan 07:00-19:00. Provborrningen planeras ske vid spåren i höjd med Vasagatans norra ände.

Ekbacksgränd

Enligt planering kommer växthusen vid Ekbacksgränd att rivas för att ge plats åt utbyggnad av tunneln. Preliminär tidplan för start av rivning är under tågavstängning 30 oktober till 2 november.

Övrigt

Mer om projekt Sundbybergs nya stadskärna

Pågående byggarbeten Nya stadskärnan

Senast uppdaterad 11 oktober 2021