Några första steg på väg mot Nya stadskärnan

Den gula byggnaden där den tidigare bilverkstaden Allé-Service fanns. En framtidsbild över hur området kring Starrbäcksgatan och Järnvägsgatan kan se ut när Nya stadskärnan är byggd.

På platsen där den gula bilverkstaden Allé-Service funnits under många år planerar projekt Sundbybergs nya stadskärna för stadsbebyggelse med nya bostadskvarter intill ett promenadstråk med fler grönytor och platser. Tack vare den kommande järnvägstunneln kan vi länka samman staden och utveckla den mark som frigörs. Under hösten planerar Trafikverket att riva byggnaden Allé-Service på fastigheten Lönnen 7.

I ett första steg rivs byggnaden för att ge plats åt Trafikverkets etableringsytor och förberedande arbeten med bland annat ledningar inför utbyggnaden av järnvägen. På sikt detaljplaneras marken för bostadsbebyggelse och du kan följa arbetet Detaljplan Västra delen av Sundbybergs nya stadskärna.

Karta över område för detaljplan Sundbybergs nya stadskärna västra delen.

Klicka på kartan för att förstora bilden. Den turkosblå markeringen är detaljplaneområdet för den västra delen av Sundbybergs nya stadskärna.

Byggnaden Allé-Service rivs under hösten

Allé-Service är utflyttad sedan slutet av 2018 och planeras att rivas under hösten. Byggnaden är i dåligt skick och dess konstruktion är av mycket enkel karaktär, vilket gör att det inte går att förflytta den till annan plats.

Arbetet med detaljplanen för området fortsätter

När det är dags för samråd kring förslag till detaljplan kommer vi att bjuda in berörda sakägare och allmänheten för att ta emot tankar, idéer och synpunkter för att vidareutveckla vårt presenterade förslag. Samråd för detaljplan annonseras bland annat i lokalmedia och på webbplatsen sundbyberg.se

Järnvägens historiska betydelse för Sundbyberg

Under 1870-talet utvecklades samhället Sundbyberg som en av Stockholms första förorter. Järnvägen och järnvägsstationen var utgångspunkt för Sundbybergs framväxt.

Stadskärnans framväxt har skilt sig åt norr och söder om järnvägen. Söder om järnvägen övergår centrala Sundbyberg mot en mer storskalig bebyggelse med flera äldre industribyggnader kvar i stadsbilden exempelvis Sieverts kabelfabrik och Ericsson Cables AB:s kontorsbyggnad. Marabouparken med tillhörande byggnader utgör också en synnerligen värdefull kulturmiljö.

Kulturmiljön i centrala Sundbyberg

I planprogrammet för Sundbybergs nya stadskärna beskrivs hur kulturmiljön ska tillvaratas och beaktas i detaljplanearbetet.

”Eftersom järnvägen och industrin har haft en så stor betydelse för Sundbyberg ska byggnader och miljöer från denna epok uppmärksammas särskilt vid den fortsatta utvecklingen av staden. I samband med den nya stadskärnans utveckling kommer byggnader och miljöer kopplade till industrin att få en mer central och lättillgänglig placering i staden. Detta ger förutsättningar att lyfta fram deras historiska funktion ytterligare.

Den tillkommande bebyggelsens relation till de äldre befintliga industribyggnaderna är viktig att beakta i det fortsatta detaljplanearbetet, där tillägg kräver särskild arkitektonisk kvalitet och omsorgsfulla materialval. Kulturhistoriskt intressanta byggnader som vittnar om Sundbybergs industrihistoria kan med fördel användas som offentliga mötesplatser.”

Mer information

Planprogram för Sundbybergs nya stadskärna

Trafikverkets planerade arbeten i Sundbyberg när Mälarbanan byggs ut Länk till annan webbplats.

Projektet Nya stadskärnan i Sundbybergs stad Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 22 oktober 2020