Fullmäktigebeslut 19 oktober 2020

På måndagens sammanträde fattade kommunfullmäktige bland annat beslut om tertialrapport 2, taxor för sotning och brandskyddskontroll och om hur hus F vid Ekbacken ska användas.

Här presenteras ett urval av besluten från kommunfullmäktiges sammanträde. Du hittar alla handlingar med beskrivningar av varje ärende i stadens diarium. Protokollet finns att läsa i diariet en till två veckor efter sammanträdet.

Läs samtliga ärenden och handlingar Länk till annan webbplats.

Se webbsändningen från kommunfullmäktige

Tertialrapport 2 med helårsprognos 2020 för Sundbybergs stad

Kommunfullmäktige godkände tertialrapport 2, som är en uppföljning av perioden 1 januari till och med den 31 augusti 2020. Under denna period gjorde staden ett resultat på 131,5 miljoner kronor (jämfört med 65,0 miljoner samma period 2019). När så kallade jämförelsestörande poster har tagits bort från resultatet uppgår det till 58,2 miljoner. Under januari till och med augusti hade nämnderna ett sammanlagt överskott på 8,7 miljoner.

Stadens prognos för helåret är ett resultat på 328,8 miljoner kronor, vilket är 328,8 miljoner bättre än budget.

Diarienummer KS-0302/2020

Taxor för tillstånd, tillsyn, sotning och brandskyddskontroll

Storstockholms brandförsvarsförbunds förslag till taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll fastställs och gäller från och med den 1 april 2021. Den nya taxan blir högre för småhusägare, men det görs också färre besök.

Småhusägare får sammantaget en höjning från 2602 kronor till 3892 kronor under en period på 13 år. För bostadsrättsföreningar blir kostnaden lägre, eftersom de betalar för färre besök och timmar. De får sammantaget en sänkning från 37 510 kronor till 28 530 kronor under en period på 13 år.

Diarienummer KS-0313/2020

Ekbacken, byggnad F, utredning och nyttjande

Kommunfullmäktige har fattat beslut om hur Ekbacken hus F ska användas. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i första hand hyra ut hela eller delar av Ekbackens byggnad F för tidsbegränsat nyttjande internt.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i andra hand hyra ut hela eller delar av Ekbackens byggnad F till Fastighets AB Förvaltaren för bostadsändamål. Bostäderna i Ekbackens byggnad F skall främst användas som evakueringsbostäder för Fastighets AB Förvaltaren och projektet Sundbybergs nya stadskärnas behov.

De tidigare besluten om Ekbacken har återtagits.

Diarienummer KS-0315/2019

Nya medborgarförslag

14 medborgarförslag hade lämnats till kommunfullmäktige, bland annat om olika idrottsmöjligheter utomhus, bad och ändringar i trafikmiljön. Ärendena har nu gått vidare till stadens nämnder för beredning och beslut.

Ärende 21–34

Svar på medborgarförslag

Sju medborgarförslag som tidigare lämnats till kommunfullmäktige har nu fått svar. Bland annat om laddstolpar för elbilar och padeltennisbanor utomhus.

Ärende 35–41

Senast uppdaterad 20 oktober 2020