Aktuella arbeten i stadskärnan vecka 42–43

Klicka på kartan för att komma till Pågående byggarbeten Nya stadskärnan

Här presenterar vi kort aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Trafikverkets förberedande arbeten inför byggnaden av järnvägstunneln. Tunneln är en förutsättning för Nya stadskärnans omvandling. Här kan du läsa om arbetena vecka 42–43. Ny information står i kursiv text.

Trafikverkets arbetstider och kontaktcenter

Trafikverket arbetar vanligen vardagar klockan 07:00-19:00, men ibland även vardagar till klockan 22:00.

Ibland måste Trafikverket utföra arbeten utanför de ordinarie arbetstiderna. Då redovisar vi tiderna nedan.

Den senaste informationen om arbetena hittar du hos Trafikverket Länk till annan webbplats.

Om du har frågor eller upplever att du blir störd kontakta Trafikverkets kontaktcenter. De har öppet dygnet runt telefon 0771-921 921.

Nattarbeten

Trafikverket planerar att arbeta en natt mellan den 7 till 14 oktober på Sturegatan 39. De behöver gräva djupt intill fasaden.

Trafikverket planerar att arbeta natt mellan den 12 till 15 oktober mellan klockan 22:00-05:00. De ska bygga asfaltera refuger runt rondellen på Järnvägsgatan vid Löfströms allébro.

Trafikverket planerar att arbeta natten till fredag den 16 oktober mellan klockan 00:00-06:00. De ska ställa ut arbetsområden inför breddning av Sturegatan på sträckan Fabriksgränd-Lysgränd samt utanför Allaktivitetshuset, Sturegatan 10.

Spolning av vattenledningar, SAVAB

Under fem veckor arbetar Sundbyberg Avfall och vatten AB med renspolning av vattenledningar i centrala Sundbyberg. Arbetet utförs nattetid eftersom det innebär minst påverkan för boende och verksamma. Arbetet påbörjades i början av september och beräknas bli klart mot slutet av oktober.

Detaljer om hur det går till och hur du påverkas hos SAVAB Länk till annan webbplats.

Bullrande arbeten dagtid

Provborrning sker på flera ställen längs järnvägen i centrala Sundbyberg. Arbetet uförs dagtid mellan klockan 07:00-19:00. Provborrningen sker mellan den 12 till 14 oktober, vid spåren i höjd med Vasagatans norra ände.

Järnvägsgatan

Planerade förberedande arbeten mellan Esplanaden - Löfströms allébro

Trafikverket planerar i slutet av oktober påbörja omfattande förberedande arbeten på Järnvägsgatan, väster om Esplanaden och fram till Löfströms allébro.

Trafikverket planerar utföra schaktning, spontning och andra arbeten som kan upplevas som störande nära fastigheternas fasader. Framkomligheten på Järnvägsgatan påverkas. Du ska alltid kunna ta dig fram till fots och ha tillgång till din entré. Alternativa vägar för gående och trafikanter skyltas. Arbetena beräknas pågå till 2022.

Planeringsskede för arbeten mellan Esplanaden–Ekensbergsvägen

Under 2021–2022 fortsätter Trafikverket med arbeten öster om Esplanaden. De befinner sig i planeringsskede för de arbeten som ska genomföras mellan Esplanaden–Ekensbergsvägen och informerar mer utförligt på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats. när planeringen är klar.

Störande arbeten längs järnvägen - provborrning

Arbetet uförs dagtid mellan klockan 07:00-19:00. Provborrningen planeras ske vid spåren på Järnvägsgatan mellan Ursviksvägen och Starrbäcksgatan den 5 till 7 oktober.

Tillfällig rondell blir permanent

Den tillfälliga rondellen vid Järnvägsgatan–Löfströms allébro har byggts om och blir permanent. Trafikverket har delvis färdigställt arbetet, men något moment kvarstår och arbete planeras utföras nattetid.

Busstrafik tillfälligt flyttad på grund av arbete med ledningar

Trafikverket arbetar med fjärrvärmeledningar i Sturegatan och därför har. busstrafiken på Sturegatan flyttas tillfälligt till Järnvägsgatan. Det innebär att trafiken går dubbelriktad på Järnvägsgatan.

Landsvägen - Sundbybergs torg

Provborrning för markprover

Trafikverket planerar att provborra i Landsvägen, Sundbybergs torg. Borrningen sker inne på torget och ett cykelställ kan eventuellt tas bort under tiden. Provborrningen förväntas utföras mellan 30 september–7 oktober.

Löfströms allé – Löfströms allébro

Tillfälligt arbete i gång- och cykelbana

Trafikverket arbetar mellan klockan 09:00–22:00 i gång- och cykelbanan på Löfströms allé i höjd med Vasagatans norra ände. Arbetet utförs 6–7 oktober och vakter finns på plats för att hänvisa gående och cyklister.

Provborrning för markprover längs järnvägen vid Marabouparken

Trafikverket planerar att provborra längs järnvägen vid norra delen av Marabouparken. Provborrningen förväntas utföras mellan den 28–30 september. Arbetet planeras ske dagtid och förväntas låta.

Framkomlighet över bron till Löfströms allé

Trafikverket har placerat ledningar på den västra gångbanan på Löfströms allébro, inför nästa etapp med förberedande arbeten. Framkomlighet för trafik är god och gående och cyklister hänvisas fortsatt till den östra sidan av bron. Trafikverket fortsätter utföra ledningsarbeten i området Löfströms allé och Löfströmsvägen under hösten 2020.

Signalfabriken, Esplanaden–Bangatan

Pålningsarbete utanför biblioteket

Trafikverket utför pålningsarbete utanför biblioteksentrén, Esplanaden 10, för en kommande ledningsbrygga över järnvägsspåren. Entrén till biblioteket är tillgänglig under pågående arbete. Biblioteket behövde tillfälligt stänga med anledning av buller och vibrationer, men är öppet igen. Arbetet är planerat till 21 september–16 oktober och ska ske helgfria vardagar inom ordinarie arbetstider.

Ledningar runt Signalfabriken

Trafikverkets arbete med ledningar runt om Signalfabriken fortsätter i olika etapper. Bangatan är åter öppen för trafik från Esplanaden, dock är framkomligheten begränsad. Nytt arbetsområde vid vändplan Bangatan i anslutning till Sundbybergs torg. Arbetena på Bangatan beräknas pågå till början av december 2020.

Pågående etapp innebär även att ett tidigare arbetsområde återkommer för att komma åt en korspunkt för ledningar utanför restaurangen på Vasagatan/Esplanaden. Arbetet beräknas pågå till november 2020.

Begränsad framkomlighet för trafik vid Esplanaden, Signalfabriken
Endast ett körfält öppet vid arbetsområdet på Esplanaden mellan Vasagatan och Bangatan. Cyklister ombeds leda cykeln förbi arbetsområdet på Esplanaden. Gående kan alltid passera och entréer till fastigheter är tillgängliga.

Starrbäcksgatan

Träd ska bekäras

Ett träd på Starrbäcksgatan har beskurits något för att inte ta skada av större fordon som passerar.

Stationsgatan

Trafikverkets fortsätter sina ledningsarbeten löpande i Stationsgatan. Arbetet i denna etapp beräknas pågå till första kvartalet 2021.

Nästa etapp i Trafikverkets förberedande arbeten på Stationsgatan
Trafikverket behöver bland annat lägga nya ledningar och montera en ledningsbrygga. På ledningsbryggan läggs de ledningar som inte kan gå under järnvägen vid arbete med tunneln. Dessa arbeten startar preliminärt under vinter 2021/2022.

Sturegatan

Trafikverket planerar att arbeta en natt mellan den 7 till 14 oktober intill fasad på Sturegatan 39. De behöver gräva djupt intill fasaden. Arbetet utförs nattetid för att inte påverka framkomlighet.

Anpassning inför dubbelriktad busstrafik

Natten till fredag den 16 oktober ställer Trafikverket ut arbetsområden inför breddning av Sturegatan på sträckan Fabriksgränd-Lysgränd samt utanför Allaktivitetshuset, Sturegatan 10. Arbetet planeras ske huvudsakligen i parkeringsraden. Arbetet är planerat att ske i etapper. Nästa etapp är sträckan mellan Brunnsgatan-Rosengatan.

Inför utbyggnaden av järnvägen i tunnel genom Sundbyberg planerar Trafikverket dubbelrikta busstrafiken på Sturegatan de tre sista kvarteren mot Esplanaden. Busstrafiken kommer på sikt att flyttas från Järnvägsgatan.

Information går löpande ut till boende och verksamma i området.

Träd ska bekäras

Träden på Sturegatan har beskurits något för att ge plats åt dubbelriktad busstrafik framöver.

Fjärrvärmeledning behöver lagas och flyttas

Vid en besiktning inför arbetet och upptäcktes att fjärrvärmeledningar och kammare var slitna och i sådant skick att ett större reparationsarbete var nödvändigt. Det innebar att Sturegatan var tvungen att stängas för genomfartstrafik mellan Esplanaden och Brunnsgatan. Busshållplatsen vid Stationsgatan är stängd under pågående arbete med ledningar. Arbetet beräknas vara klart i slutet av oktober.

Vasagatan

Störande arbeten längs järnvägen - provborrning

Arbetet uförs dagtid mellan klockan 07:00-19:00. Provborrningen planeras ske vid spåren i höjd med Vasagatans norra ände den 12 till 14 oktober.

Övrigt

Mer om projekt Sundbybergs nya stadskärna

Pågående byggarbeten Nya stadskärnan

Senast uppdaterad 12 oktober 2020