Aktuella arbeten i stadskärnan vecka 38–39

Nyheten uppdaterad, se kursiv text. Här presenterar vi kort aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Trafikverkets förberedande arbeten inför byggnaden av järnvägstunneln. Tunneln är en förutsättning för Nya stadskärnans omvandling. Här kan du läsa om arbetena vecka 38–39.

Trafikverkets arbetstider och kontaktcenter

Trafikverket arbetar vanligen vardagar klockan 07:00-19:00, men ibland även vardagar till klockan 22:00.

Ibland måste Trafikverket utföra arbeten utanför de ordinarie arbetstiderna. Då redovisar vi tiderna nedan.

Den senaste informationen om arbetena hittar du hos Trafikverket Länk till annan webbplats.

Om du har frågor eller upplever att du blir störd kontakta Trafikverkets kontaktcenter. De har öppet dygnet runt telefon 0771-921 921.

Nattarbeten

Trafikverket planerar att arbeta natt mellan den 28 september till 2 oktober mellan klockan 22:00–06:00. De ska bygga refuger runt rondellen på Järnvägsgatan vid Löfströms allébro.

Spolning av vattenledningar, SAVAB

Under fem veckor arbetar Sundbyberg Avfall och vatten AB med renspolning av vattenledningar i centrala Sundbyberg. Arbetet utförs nattetid eftersom det innebär minst påverkan för boende och verksamma. Arbetet påbörjades i början av september.

Detaljer om hur det går till och hur du påverkas hos SAVAB Länk till annan webbplats.

Järnvägsgatan

Tillfällig rondell blir permanent

Den tillfälliga rondellen vid Järnvägsgatan–Löfströms allébro har byggts om och blir permanent. Trafikverket har delvis färdigställt arbetet, men något moment kvarstår och arbete planeras utföras nattetid mellan den 28 september och 2 oktober.

Busstrafik tillfälligt flyttad på grund av arbete med ledningar

Trafikverket arbetar med fjärrvärmeledningar i Sturegatan och därför har busstrafiken på Sturegatan flyttats tillfälligt till Järnvägsgatan. Det innebär att trafiken går dubbelriktad på Järnvägsgatan.

Planerade förberedande arbeten mellan Esplanaden - Löfströms allébro

Trafikverket planerar i slutet av oktober påbörja omfattande förberedande arbeten på Järnvägsgatan, väster om Esplanaden och fram till Löfströms allébro.

Trafikverket planerar utföra schaktning, spontning och andra arbeten som kan upplevas som störande nära fastigheternas fasader. Framkomligheten på Järnvägsgatan påverkas. Du ska alltid kunna ta dig fram till fots och ha tillgång till din entré. Alternativa vägar för gående och trafikanter skyltas. Arbetena beräknas pågå till 2022.

Planeringsskede för arbeten mellan Esplanaden–Ekensbergsvägen

Under 2021–2022 fortsätter Trafikverket med arbeten öster om Esplanaden. De befinner sig i planeringsskede för de arbeten som ska genomföras mellan Esplanaden–Ekensbergsvägen och informerar mer utförligt på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats. när planeringen är klar.

Löfströms allé – Löfströms allébro

Framkomlighet över bron till Löfströms allé

Trafikverket har placerat ledningar på den västra gångbanan på Löfströms allébro, inför nästa etapp med förberedande arbeten. Framkomlighet för trafik är god och gående och cyklister hänvisas fortsatt till den östra sidan av bron. Trafikverket fortsätter utföra ledningsarbeten i området Löfströms allé och Löfströmsvägen till och med september 2020.

Signalfabriken, Esplanaden–Bangatan

Pålningsarbete utanför biblioteket

Trafikverket planerar utföra pålningsarbete utanför biblioteksentrén, Esplanaden 10, för en kommande ledningsbrygga över järnvägsspåren. Entrén till biblioteket är tillgänglig under pågående arbete. Biblioteket åter öppet från fredag 25 september.
Arbetet är planerat till 21 september–16 oktober och ska ske helgfria vardagar inom ordinarie arbetstider.

Ledningar runt Signalfabriken

Trafikverkets arbete med ledningar runt om Signalfabriken fortsätter i olika etapper. Bangatan är åter öppen för genomfartstrafik från Esplanaden. Arbetena på Bangatan beräknas pågå till början av december 2020.

Begränsad framkomlighet för trafik vid Esplanaden, Signalfabriken
Endast ett körfält öppet vid arbetsområdet på Esplanaden mellan Vasagatan och Bangatan. Cyklister ombeds leda cykeln förbi arbetsområdet på Esplanaden. Gående kan alltid passera och entréer till fastigheter är tillgängliga.

Stationsgatan

Rivning av betongvägg

Trafikverket planerar mellan den 9 och 18 september riva en betongvägg inom avstängt arbetsområde på Stationsgatan. Arbetena ska ske helgfria vardagar inom ordinarie arbetstider.

Ledningar i korsningen

Under hösten 2020 planerar Trafikverket utföra ledningsomläggningar i korsningen Stationsgatan/ Sturegatan.

Trafikverkets fortsätter sina ledningsarbeten löpande i Stationsgatan. Arbetet i denna etapp beräknas pågå till första kvartalet 2021.

Sturegatan

Ledningsomläggning

Under hösten 2020 planerar Trafikverket utföra ledningsomläggningar i korsningen Sturegatan/Stationsgatan.

Fjärrvärmeledning behöver lagas och flyttas

Vid en besiktning inför arbetet och upptäcktes att fjärrvärmeledningar och kammare var slitna och i sådant skick att ett större reparationsarbete var nödvändigt. Det innebar att Sturegatan var tvungen att stängas för genomfartstrafik mellan Esplanaden och Brunnsgatan. Busshållplatsen vid Stationsgatan är stängd under pågående arbete med ledningar. Arbetet beräknas vara klart i slutet av oktober.

Planerad dubbelriktad busstrafik

Inför utbyggnaden av järnvägen i tunnel genom Sundbyberg planerar Trafikverket dubbelrikta busstrafiken på Sturegatan de tre sista kvarteren mot Esplanaden. Busstrafiken kommer att flyttas från Järnvägsgatan.

Information har gått ut till boende och verksamma i området. Trafikverket informerar mer utförligt när planeringen är klar.

Senast uppdaterad 25 september 2020