Fullmäktigebeslut 15 juni 2020

På måndagens sammanträde fattade kommunfullmäktige bland annat beslut om tertialrapport 1 och investeringar i Ursviks västra delar.

Här presenteras ett urval av besluten från kommunfullmäktiges sammanträde. Du hittar alla handlingar med beskrivningar av varje ärende i stadens diarium. Protokollet finns att läsa i diariet en till två veckor efter sammanträdet.

Läs samtliga ärenden och handlingarlänk till annan webbplats

Se webbsändningen från kommunfullmäktige

Tertialrapport 1 – resultat för årets fyra första månader

Kommunfullmäktige godkände tertialrapport 1, som är en uppföljning av stadens resultat från 1 januari till 30 april utifrån mål, uppdrag och budget, samt en prognos för helåret 2020.

Resultatet för staden januari till april uppgick till -62,9 miljoner kronor. Staden beräknas göra ett resultat på 103,1 miljoner kronor år 2020, medan prognosen för nämnderna är ett resultat på totalt -56,9 miljoner kronor. I prognosen ingår det extra statsbidrag som regeringen aviserat fram till april månad med 116,9 miljoner kronor.

Diarienummer KS-0211/2020, ärende 31

Beslut om investeringar i Ursviks västra delar

Kommunfullmäktige godkände Genomförandebeslut 2, som gäller genomförande och stadens finansiering av anläggningar på allmän plats i Ursviks västra delar.

Genomförandebeslut 2 är ett beslut i en rad av flera beslut och omfattar fortsatta arbeten i den etappvisa utbyggnaden. Beslutet omfattar anläggningar på allmän plats inom de gällande detaljplanerna Torget, Kvarnkullen och Skelettplanen. Beslutet omfattar förberedande arbeten och finplanering inom Kvarngatan, Ursviks allé, övriga lokalgator öster om Kvarngatan, Kvarnkullens park samt markarbeten norr om Kvarngatan.

Totalt ska 560 miljoner kronor investeras i denna etapp. Stadens andel i investeringsutgifterna beräknas till 211,4 miljoner kronor.

Diarienummer KS-0363/2016, ärende 33

Nya medborgarförslag

Sex nya medborgarförslag hade lämnats till kommunfullmäktige, bland annat om nya cykelbanor. Ärendena har nu gått vidare till stadens nämnder för beredning och beslut.

Ärende 19–24

Svar på medborgarförslag

Tre medborgarförslag som tidigare lämnats till kommunfullmäktige har nu fått svar. De handlade om tennisbanor och basketkorgar.

Ärende 27–29

Senast uppdaterad 16 juni 2020