Fullmäktigebeslut 25 maj 2020

På måndagens sammanträde fattade kommunfullmäktige bland annat beslut om det sociala bokslutet för 2019, ett kulturpolitiskt program och namn på flera gator och platser i staden.

Här presenteras ett urval av besluten från kommunfullmäktiges sammanträde. Du hittar alla handlingar med beskrivningar av varje ärende i stadens diarium. Protokollet finns att läsa i diariet en till två veckor efter sammanträdet.

Läs samtliga ärenden och handlingarlänk till annan webbplats

Se webbsändningen från kommunfullmäktige

Socialt bokslut för 2019

Kommunfullmäktige godkände det sociala bokslutet för 2019. Stadens sociala bokslut handlar om arbetet med social hållbarhet och visar goda exempel utifrån perspektiven delaktighet och inflytande, jämställdhet, integration, tillgänglighet och jämlik hälsa. Det ger också en samlad bild av invånarnas livsvillkor.

Diarienummer KS-0160/2020, ärende 47

Sundbyberg har nu ett kulturpolitiskt program

Med det kulturpolitiska programmet blir det tydligare vilken plats kulturen har i staden och vilka mål vi strävar efter. Dessa mål knyter också an till de nationella kulturpolitiska målen. Några strategier som nämns i programmet är kulturgaranti för barn i skola och förskola, tillgängliga och inkluderande kulturarrangemang och samarbeten med lokala kulturaktörer.

Diarienummer KS-0889/2019, ärende 45

Nya namn på gator och platser i staden

Kommunfullmäktige beslutade i sex olika ärenden om namn på gator, torg och andra platser. Bland annat har torget i centrala Ör fått namnet Örtorget och en del av Rissnepromenaden kallas nu Falkens kulle. Platser i staden får ofta namn efter ett tema som redan gäller för området. Hänsyn tas också till kulturhistoria och god ortnamnssed enligt kulturmiljölagen.

Diarienummer: KS-0174/2020, KS-0175/2020, KS-0176/2020, KS-0177/2020, KS-0178/2020 och KS-0179/2020, ärende 50–55

Nya medborgarförslag

Sex medborgarförslag hade lämnats till kommunfullmäktige. Flera handlade om anläggningar för utomhusaktiviteter som padel och bad. Ärendena har nu gått vidare till stadens nämnder för beredning och beslut.

Ärende 15–20

Svar på medborgarförslag

Totalt 23 medborgarförslag som tidigare lämnats till kommunfullmäktige har nu fått svar. De handlade bland annat om farthinder, cykelbanor och en båtlinje till Slussen.

Ärende 21–43

Senast uppdaterad 26 maj 2020