Karta över omledningen.

Klicka på bilden för att göra den större.

Gång- och cykeltrafiken mellan Ursvik och Rissne leds om

Den befintliga gång- och cykelbron över Enköpingsvägen behöver rivas för att SL ska kunna utföra förberedande arbeten inför Tvärbanans Kistagren. Nu stängs bron, samtidigt som gång- och cykeltrafiken leds om.

Gång- och cykeltrafiken leds om via korsningen vid Oxenstiernas allé, nya trafikljus installeras där. Vi har satt upp tydliga skyltar med karta på båda sidor. En ny tillfällig gång- och cykelbana anläggs söder om Enköpingsvägen (mellan vägen och McDonalds) och ansluter till befintligt gång- och cykelstråk där tidigare bron landade. Här hittar du en karta som beskriver omledningen Länk till annan webbplats..

Omledningen kommer att vara kvar tills stadens nya GC-bro står färdig, ambitionen är att den ska vara det året efter öppnandet av Tvärbanans Kistagren till Norra Ursvik.

Förstudie och projektering GC-bro

År 2018 påbörjades en förstudie och projektering av programhandling för en gång- och cykelbro (GC-bro) över Enköpingsvägen. Den nya bron skulle ersätta en tidigare temporär bro mellan Rissne och Ursvik. Under åren 2019–2020 har det inom staden diskuterats och föreslagits olika alternativ för den nya GC-brons utformning och gestaltning.

I förstudiearbetet ingick även att utreda ett större område som sträckte sig mellan Södra kvarteren/Kvarnkullen och Norra Rissne.

För att säkerställa att det var möjligt att bygga en GC-bro på platsen startades ett omfattande kartläggningsarbete av den stora mängd ledningar som finns i området. Anpassningar och omflyttningar av både ledningar i mark och landfäste för bron på Rissnesidan har nu gjorts .

Den nya GC-bron behöver samordnas med utformningen av den nya kvartersstrukturen på Ursvikssidan som för närvarande är under utredning i planskede. När det arbetet är klart kan gc-bron börja byggas. Det är dessutom inte praktiskt möjligt att bygga både spårvägsbro och gc-bro parallellt.

Den nya bron förväntas stå färdig Q4 2023.

Läs mer om projektet Tvärbanans Kistagren på Region Stockholms webbsida. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 9 september 2021