Fullmäktigebeslut 27 april 2020

På måndagens sammanträde fattade kommunfullmäktige bland annat beslut om att godkänna årsredovisningen för 2019.

Här presenteras ett urval av besluten från kommunfullmäktiges sammanträde. Du hittar alla handlingar med beskrivningar av varje ärende i stadens diarium. Protokollet finns att läsa i diariet en till två veckor efter sammanträdet.

Läs samtliga ärenden och handlingarlänk till annan webbplats

Se webbsändningen från kommunfullmäktige

Beslut i krisledningsnämnden angående coronapandemin

Krisledningsnämnden har fattat beslut i fem ärenden kopplade till coronaviruset och covid-19. Ärendena återrapporterades till kommunfullmäktige och gällde:

  • Flera åtgärder för att underlätta för företagare, bland annat förlängd betalningstid för fakturor, en timmes gratis parkering i affärsnära lägen och längre säsong för uteserveringar.
  • Extra beredskap i äldreförvaltningen i form av korttidsplatser och chefsstöd
  • Åtgärder och anpassningar av verksamhet inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen
  • Samverkan med Region Stockholm kring en tillfällig ny vårdform för covid-19-patienter (vid behov)
  • Nyttoparkering tillfälligt anpassad för äldreförvaltningens behov
    Diarienummer KS-0222/2020, KS-0223/2020, KS-0229/2020, KS-0231/2020 och KS-0233/2020, ärende 19–23

Årsredovisningen för 2019 godkändes

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna Sundbybergs stads årsredovisning med bokslut för 2019. Stadens resultat uppgick till 76,2 miljoner kronor. Utifrån nämndernas och bolagens årsrapporter är den samlade bedömningen att kommunfullmäktiges mål i huvudsak har uppnåtts under året.

Diarienummer KS-0134/2020, ärende 29

Ny avgift för fristående förskolor som söker tillstånd

Staden har rätt att ta ut en avgift för att pröva tillstånd för fristående förskolor som vill etablera sig i staden. Avgiften är till för att täcka stadens kostnader i samband med detta. Från och med 1 maj kostar det 35 000 kronor att få ett godkännande för nyetablering.

Diarienummer KS-0107/2020, ärende 41

Nya medborgarförslag

Två nya medborgarförslag hade lämnats till kommunfullmäktige, bland annat om skyltar om att inte mata fåglar med bröd. Ärendena har nu gått vidare till stadens nämnder för beredning och beslut.

Ärende 17 och 18

Senast uppdaterad 29 april 2020