Sundbybergs stad underlättar för näringsidkare

Krisledningsnämnden i Sundbybergs stad beslutade torsdagen den 26 mars om ett antal åtgärder för att stötta Sundbybergs näringsidkare. Tanken är att åtgärderna ska underlätta och minska de negativa effekterna på näringsidkarnas verksamheter som följer spridningen av Coronaviruset.

För att snabbare och nämndsövergripande kunna ta beslut har kommunstyrelsens ordförande Peter Schilling (S) kallat in krisledningsnämnden för att besluta om utökade resurser till äldreförvaltningen samt ett åtgärdspaket för Sundbybergs företagare.

Förslagen i punktform

1. Tidsfristen för lokala näringsidkare att betala fakturor från staden förlängs till 90 dagar avseende tillstånd och tillsyn för serveringstillstånd, livsmedel, miljö- och hälsa, markupplåtelser samt lokalhyror. Beslutet avser år 2020.

2. Staden ska vara generös med att bevilja ytterligare anstånd med fakturor till det lokala näringslivet efter begäran. Beslutet avser år 2020.

3. Staden ska korta ned betaltiden för fakturor som ställts till staden. Beslutet avser år 2020.

4. Perioden för säsongsmässiga uteserveringar fastställs att gälla från och med den 27 mars 2020 till den 15 oktober 2020 för att underlätta för restauranger och caféer som vill flytta ut sin verksamhet på gator och torg.

5. Staden skjuter upp tillsynsbesök som inte är nödvändiga och prioriterar verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden. Beslutet gäller fram till den 31 augusti 2020.

6. Staden ska vara generös med avgiftsfria avbokningar vid stadens anläggningar. Beslutet gäller fram till 31 augusti 2020.

7. Staden ska inför en timme avgiftsfri parkering i affärsnära lägen och högre avgift från och med andra timmen. Beslutet gäller fram till 31 augusti 2020.

8. Krisledningsnämnden överlämnar till Koncernen Sundbybergs stadshus AB med dotterbolag att se över vilka åtgärder de kan och ska vidta som underlättar för det lokala näringslivet.

9. Stadsledningskontoret får i uppdrag att bedöma behov av fortsatta åtgärder för att mildra effekterna med anledning av spridningen av Covid-19 och återkomma till krisledningsnämnden med förslag till åtgärder där nämndens beslut är nödvändiga.

Senast uppdaterad 27 mars 2020