Fullmäktigebeslut 23 mars 2020

Vid kommunfullmäktiges sammanträde fattades beslut om bland annat fastigheter vid Ekbacken som berörs av Trafikverkets arbeten med Mälarbanan.

Kommunfullmäktige sammanträdde med ett begränsat antal ledamöter på plats. Sammanträdestiden var också förkortad för att minska risken för spridning av coronaviruset.

Här presenteras ett urval av besluten från kommunfullmäktiges sammanträde. Du hittar alla handlingar med beskrivningar av varje ärende i stadens diarium. Protokollet finns att läsa i diariet en till två veckor efter sammanträdet.

Läs samtliga ärenden och handlingarlänk till annan webbplats

Se webbsändningen från kommunfullmäktigelänk till annan webbplats

Förändringar i fastigheter vid Ekbacken när Trafikverket bygger om Mälarbanan

Staden och Trafikverket har tecknat ett avtal som berör fastigheterna Ekbacken 4 och Sundbyberg 2:22, som ligger i anslutning till järnvägsspåren vid Ekbacksgränd. Följande kommer att hända med området:

  • Ett markområde inom stadens fastigheter Ekbacken 4 och Sundbyberg 2:22 ska överföras till Trafikverkets fastighet, Norrmalm 5:1 i Stockholm.
  • Ett markområde inom stadens fastigheter Ekbacken 4 och Sundbyberg 2:22 ska upplåtas för Trafikverkets tillfälliga nyttjande under byggtiden.
  • Vatten- och avloppsledningar tillhöriga Stockholm Vatten ska läggas om inom fastigheten Ekbacken 4.
  • Större delen av stadens parkdepåanläggning ska rivas.

Diarienummer KS-0065/2020, 0395/201 och 0066/2020, ärende 45–47

Systemhandling tas fram för fastigheten Klockstapeln i Ör

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna förstudien Klockstapeln (investeringsprojekt 90804). Området som berörs ligger vid Ursviksvägen och Örsvängen och inkluderar även bron mellan Hallonbergen och Ör.

Nästa steg är systemhandlingsprojektering. Syftet med den är att utreda behov och förutsättningar för det fortsatta arbetet, ta fram tekniska principlösningar samt kostnadsberäkna den kommunala investeringen.

Diarienummer KS-KS-0811/2018, ärende 44

Nya medborgarförslag

Tre nya medborgarförslag hade lämnats till kommunfullmäktige, bland annat om en utomhusutställning för fotografi och skyltar vid gång- och cykelvägen vid Lötsjön. Ärendena har nu gått vidare till stadens nämnder för beredning och beslut.

Ärende 15–17

Svar på medborgarförslag

20 medborgarförslag som tidigare lämnats till kommunfullmäktige har nu fått svar. Bland annat om en tillfällig minigolfbana på Sundbybergs torg och om att bevara regnbågsbänken i Rissne.

Ärende 19–39

Senast uppdaterad 24 mars 2020