Fullmäktigebeslut 16 december 2019

På måndagens sammanträde fattade kommunfullmäktige bland annat beslut om ändrad avfallstaxa för 2020. Fullmäktige valde också ledamöter och presidier till stadens nämnder för 2020 samt fem oppositionsråd fram till nästa val av kommunstyrelse, medan valet av kommunalråd för socialdemokraterna bordlades.

Här presenteras ett urval av besluten från kommunfullmäktiges sammanträde. Du hittar alla handlingar med beskrivningar av varje ärende i stadens diarium. Protokollet finns att läsa i diariet en till två veckor efter sammanträdet.

Läs samtliga ärenden och handlingar
Se webbsändningen från kommunfullmäktige.

Valärenden

Val av ledamöter till alla nämnder, här redovisas presidierna, dvs. ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande för de olika nämnderna.

Grundskole- och gymnasienämnden

Henrik Persson (L), ordförande
Markus Jönsson (S), förste vice ordförande
Johan Hallberg (M), andre vice ordförande

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Marie Lundman Völker (S), ordförande
Reza Zarenoe (L), förste vice ordförande
Morgan Lindqvist (M), andre vice ordförande

Förskolenämnden

Helena Markstedt (S), ordförande
Moisés Ubeira (V), förste vice ordförande
Maria Bohman Kreij (KD), andre vice ordförande

Äldrenämnden

Eric Vänerlöv (S), ordförande
Anna-Lena Hammarin (L), förste vice ordförande
Ritva Runestad (M), andre vice ordförande

Stadsmiljö- och tekniska nämnden

Stefan Bergström (C), ordförande
Inger Gran (L), förste vice ordförande
Anton Fendert (MP), andre vice ordförande

Kultur- och fritidsnämnden

Johan Storåkers (L), ordförande
Peter Lindström (C), förste vice ordförande
Emelie Tillegård (MP), andre vice ordförande

Byggnads- och tillståndsnämnden

Beatrice Kindembe (S), ordförande
Inger Gran (L), förste vice ordförande
Ina Djurestål (M), andre vice ordförande

Kommunstyrelsen

Två förändringar gjordes bland kommunstyrelsens ledamöter. För vänsterpartiet bytte Moisés Ubeira och Vida Basti plats, så att Moisés Ubeira blev ledamot och Vida Basti blev ersättare. För miljöpartiet valdes Anton Fendert till ledamot och ersatte därmed Emelie Tillegård, som avsagt sig sin post.

Kommunalråd och oppositionsråd

På fullmäktiges agenda stod också val av 1 kommunalråd och 5 oppositionsråd för perioden till och med den 31 december 2020. Valet av kommunalråd för socialdemokraterna bordlades. Oppositionsråden valdes enlig nedan.

Moisés Ubeira (V), arvoderad till 35 %
Vida Basti (V), arvoderad till 25 %
Gary Aelius (SD), arvoderad till 35 %
Anton Fendert (MP), arvoderad till 35%
Marcus Jonsson (KD), arvoderad till 35%

ärende 9–10, 14–21

Taxor och avgifter

Kommunfullmäktige beslutade om avfallstaxa för 2020. Beslut fattades även om taxor för vatten och avlopp och kontroll av livsmedel.

Avfallstaxan för 2020 blir något högre än för 2019.

Diarienummer KS-0694/2019, ärende 47
Diarienummer KS-0736/2019, ärende 48
Diarienummer KS-0806/2019, ärende 49

Nya medborgarförslag

Nio medborgarförslag hade lämnats till kommunfullmäktige, bland annat om en upplyst ridstig i Ursvik, fler förskolor till Brotorp och olika parkeringsfrågor. Ärendena har nu gått vidare till stadens nämnder för beredning och beslut.

Ärende 23–31

Svar på medborgarförslag

Åtta medborgarförslag som tidigare lämnats till kommunfullmäktige har nu fått svar. Bland annat om barnkonsekvensanalys vid planering av idrottsanläggningar och båtplatser vid Bällstaån.

Ärende 33–39 och 57

Senast uppdaterad 18 december 2019