Fler sundbybergare reser hållbart

Färre kör bil och fler cyklar i Sundbyberg. Det framgår både av den resvaneundersökning som genomfördes i våras samt de cykel- och bilmätningar vid viktiga trafikleder som har gjorts under året. Resultatet bekräftar att stadens arbete för ett hållbart resande håller rätt kurs.

– Genom att löpande följa upp sundbybergarnas resvanor lär vi oss mer om hur våra medborgare rör sig i staden och kan vidta åtgärder för bättre tillgäng­lighet och trafiksäkerhet, säger Kathrin Nordlöf, projektledare för hållbart resande.

I årets resvaneundersökning framgår bland annat att 8 av 10 uppger att de skulle kunna genomföra nästan alla sina resor med kollektivtrafik. Högst andel hållbara resor görs av boende i Ör, Lilla Alby och Storskogen. Högst andel bilresor görs av boende i Lilla Ursvik och Duvbo.

Att resa kollektivt är det vanligaste färdsättet bland invånarna, det utgör 40 procent. Drygt var fjärde resa görs med bil. Andelen vars huvudsakliga färdsätt gjordes till fots uppgick till 19 procent och 12 procent av alla resor gjordes med cykel. Bland de övriga färdmedlen finns exempelvis elscooter, taxi och färdtjänst.

Sundbybergs stad har som målsättning att öka andelen resor som sker till fots, med cykel och med kollektivtrafik. Arbetet mot målet utgår från stadens mobilitetsprogram och består bland annat i förbättringar av infrastruktur för fotgängare och cyklister, men även uppmuntran genom kampanjer och information.

– För att bygga ett hållbart Sundbyberg har vi i flera år tydligt prioriterat gående och cyklister i all samhällsplanering och därför är det roligt att allt fler går och cyklar. I en tätbefolkad och snabbt växande stad måste vi planera rätt, och även fortsatt prioritera de färdmedel som tar lite yta och är hållbara utifrån miljö och hälsa, säger Stefan Bergström (C), stadsmiljökommunalråd.

Läs resvaneundersökningen härPDF

Senast uppdaterad 16 december 2019