Sundbybergs stads budget 2020

Den 6 november fattade kommunfullmäktige beslut om stadens budget för 2020. Bakom den budget som röstades igenom står mittenstyret: socialdemokraterna, centerpartiet och liberalerna, som med hjälp av samverkansstöd från vänsterpartiet formar stadens styre under denna mandatperiod.

Ledorden för mittenstyrets budget är kostnadsmedvetenhet, trygghet och hållbarhet. I begreppet hållbarhet ingår de tre dimensionerna ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Arbetet med hållbar utveckling har en tydlig koppling till de globala målen inom Agenda 2030.

Nämnderna och bolagen får nu i uppgift att sätta upp egna mätpunkter/indikatorer i sina verksamhetsplaner, som hör ihop med de globala mål som berör verksamheterna.

Tillväxten och utjämningssystemet påverkar ekonomin

Under år 2020 fokuserar kommunfullmäktige fortsatt på att skapa balans mellan intäkter och utgifter i staden.

På grund av den snabba befolkningsökningen i staden har Sundbyberg behövt göra stora investeringar i kommunal service inom till exempel skola och omsorg. Det har skapat en obalans mellan verksamheternas kostnader och de budgetramar som intäkterna sätter.

– Vi behöver fortsätta minska gapet mellan intäkter och utgifter och skapa en kostnadsmedveten kultur i staden, sa Peter Schilling (S) i inledningen till budgetdebatten.

Stadens nämnder får i uppgift att fortsatt utreda kostnader och att komma med förslag på och genomföra besparingar och effektiviseringar under budgetåret 2020.

Att Sundbyberg bidrar till det kommunala utjämningssystemet påverkar också ekonomin. Stadens bidrag till systemet beräknas öka kommande planperiod, även om den nya kostnadsutjämningen minskar avgiften med cirka 20 miljoner kronor år 2020.

Satsningar på ökad trygghet i utsatta områden

Ett annat viktigt fokusområde är att skapa trygghet i vardagen för kommuninvånare i utsatta områden, med särskilt fokus på Rissne. Uppdraget Samverkan i Rissne (SiR) ska bidra till detta.

Ett brett föreningsliv är också en viktig del av det förebyggande sociala arbetet genom att det ger människor sysselsättning och bidrar till gemenskap och en meningsfull fritid.

Nämnderna har nu fått ramar för 2020

Utöver budgetramar har alla nämnder också fått prioriterade uppdrag för 2020, till exempel att:

  • Revidera stadens upphandlingspolicy för att öka fokus på hållbarhet och de globala målen.
  • Låta grundskole- och gymnasienämndens arbete genomsyras av barnkonventionens intentioner.
  • Förebygga socialt utanförskap och motverka psykiska ohälsa för barn i Sundbyberg.
  • Erbjuda ett intensivt integrationsår för nyanlända med målet att snabbt lära sig svenska, få förståelse för det svenska samhället och komma i arbete.

Kommunalskatten för 2020 är fortsatt 18,90 öre per skattekrona.

Sundbybergs stads budget 2020 med plan 2021–2022PDF

Se alla handlingar till budgetärendet KS-0719/2019länk till annan webbplats

Se webb-tv-sändningen från kommunfullmäktiges budgetdebattlänk till annan webbplats

Budget 2019 Sundbybergs stad

Stadens kommunstyrelse och nämnder har följande budgetramar:

Budgetramar (kommunbidrag) för nämnder, i miljoner kronor


Budget 2020

Budget 2019

Kommunstyrelse

161,2

160,5

Grundskole- och gymnasienämnd

722,9

667,6

Äldrenämnd

376,8

370,2

Förskolenämnd

394,1

386,8

Social- och arbetsmarknadsnämnd

543,8

505,8

Kultur- och fritidsnämnd

151,7

141,2

Byggnads- och tillståndsnämnd

4,7

4,7

Stadsmiljö och teknisk nämnd

152,2

129,2

Överförmyndarnämnd

3,9

3,8

Kommunfullmäktiges revisorer

1,9

1,9

Valnämnd

0,3

2,0

Summa

2 513,5

2 373,7


Senast uppdaterad 9 januari 2020