Fullmäktigebeslut 21 oktober 2019

På måndagens sammanträde fattade kommunfullmäktige bland annat beslut om valfrihetssystem (LOV) inom delar av social- och arbetsmarknadens område, stadens resultatrapport för januari-augusti och ett grönt aktivitetsstråk i Rissne.

Här presenteras ett urval av besluten från kommunfullmäktiges sammanträde. Du hittar alla handlingar med beskrivningar av varje ärende i stadens diarium. Protokollet finns att läsa i diariet en till två veckor efter sammanträdet.

Läs samtliga ärenden och handlingarlänk till annan webbplats

Se webbsändningen från kommunfullmäktigelänk till annan webbplats

Valfrihetssystem införs inom social- och arbetsmarknadsnämnden

Kommunfullmäktige har beslutat att valfrihetssystem ska införas för social- och arbetsmarknadsnämnden. Till att börja med tillämpas lagen om valfrihetssystem (LOV), på korttidstillsyn enligt LSS för barn över 12 år. Det innebär att andra aktörer än stadens egna verksamheter kan erbjuda den tjänsten om de uppfyller vissa krav.

Fler insatser inom nämndens ansvarsområde kan komma att omfattas av LOV, men behöver utredas vidare. Förslag på ersättningssystem och ersättningsnivåer ska tas fram.

Diarienummer KS-0406/2018, ärende 26 på dagordningen

Stadens resultat för andra tertialet

I tertialrapporten för januari till augusti (T2) redovisas både det ekonomiska resultatet och uppföljningen av kommunfullmäktiges mål för perioden.

För helåret prognostiserar staden ett resultat på -19 miljoner vilket är 47 miljoner kronor sämre än budget. Intäktsminskningarna beror främst på minskade exploateringsintäkter och minskad försäljning av anläggningstillgångar. Kostnadsökningarna avser framför allt personalkostnader, inklusive pensioner, och ökade kostnader för köpt verksamhet.

Kommunfullmäktige godkände tertialrapporten. Eftersom målet är att staden ska klara balanskravet för 2019 får nämnderna i uppdrag att fortsätta arbetet med effektiviseringar och uppmanas att skjuta upp åtgärder och kostnader som inte är absolut nödvändiga.

Diarienummer KS-0225/2019, ärende 27

Grönt aktivitetsstråk i Rissne får klartecken

Ett grönt aktivitetsstråk ska skapas i Rissne på ytan mellan Rissne kyrka och Rissne IP. Aktivitetsstråket byggs i etapper med start vid kyrkan och Kaplanens förskola som ska byggas där. Stråket ska få mötesplatser, sittplatser och aktivitetsytor.

En förstudie har genomförts. Nu går projektet vidare till program, projektering och genomförande, med start 2019. Totalt kommer projektet att kosta 16 miljoner kronor. Projektet pågår 2019–2022.

Diarienummer KS-0609/2019, ärende 29

Nya medborgarförslag

Fem medborgarförslag hade lämnats till kommunfullmäktige, bland annat om en mötesplats för motionärer vid Lötsjön. Ärendena har nu gått vidare till stadens nämnder för beredning och beslut.

Ärende 15–19

Svar på medborgarförslag

Ett medborgarförslag som tidigare lämnats till kommunfullmäktige har nu fått svar. Det handlade om att staden borde göra i ordning marken utanför äldreboendet Tule Plaza Aleris. Sedan förslaget skickades in har staden hunnit åtgärda marken enligt plan.

Ärende 21

Senast uppdaterad 2 december 2019