Fullmäktigebeslut 30 september 2019

På måndagens sammanträde fattade kommunfullmäktige bland annat beslut om nya taxor och avgifter och en förstudie inför stadsutveckling i Hallonbergen.

Fullmäktige valde ett nytt oppositionsråd för Vänsterpartiet, ny ledamot i kommunstyrelsen och ny förste vice ordförande i förskolenämnden, efter att Catja Kaloudis (V) avsagt sig sina uppdrag.

Här presenteras ett urval av besluten från kommunfullmäktiges sammanträde. Du hittar alla handlingar med beskrivningar av varje ärende i stadens diarium. Protokollet finns att läsa i diariet en till två veckor efter sammanträdet.

Läs samtliga ärenden och handlingarlänk till annan webbplats

Se webb-tv-sändningen från sammanträdet

Nya taxor och avgifter

Kommunfullmäktige beslutade om nya taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område och tillsyn inom strålskyddslagens område. Timtaxan är nu 1 264 kronor.

Diarienummer KS-0368/2019, ärende 9

Beslut fattades också om tillsyns- och ansökningsavgifter enligt alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter. Sedan 1 juli 2019 krävs tillstånd för den som vill sälja tobak. Att ansöka om nytt försäljningstillstånd kostar 10 000 kronor, vilket ska täcka kommunens kostnader för prövning och tillsyn.

Diarienummer KS-0369/2019, ärende 10

Förstudie startar inför stadsutveckling i Hallonbergen

Staden kommer att behöva göra investeringar i samband med stadsutvecklingen i Hallonbergen, bland annat i ny gatumiljö. En förstudie startar nu för att beskriva och beräkna kostnaderna för investeringarna. Kostnaden för förstudien betalas till största delen av Balder, som äger majoriteten av de fastigheter som berörs av planerna.

Diarienummer KS-0461-2019, ärende 11

Valärenden

31 nämndemän har valts. De ska tjänstgöra vid Solna tingsrätt från 1 januari 2020 till 31 december 2023.

Diarienummer KS-0508/2019, ärende 99

Vänsterpartiet har två oppositionsråd, varav det ena, Catja Kaloudis, arvoderas med 35% av heltidsarvode och det andra, Moisés Ubeira, arvoderas med 25%. Catja Kaloudis har nu avsagt sig sina uppdrag. Vid måndagens sammanträde gjordes därför en förändring som innebär att Moisés Ubeira valdes till oppositionsråd med 35% arvodering och till nytt oppositionsråd med 25% arvodering valdes Vida Basti (V). Vida Basti ersätter Catja Kaloudis även som ledamot av kommunstyrelsen. Moisés Ubeira ersätter Catja Kaloudis som förste vice ordförande i förskolenämnden och som ledamot i social- och arbetsmarknadsnämnden.

Diarienummer KS-0821/2018, ärende 101, 10, 103, 104, 105

Nya medborgarförslag

36 medborgarförslag hade lämnats till kommunfullmäktige. Flera förslag gällde gator och vägar. Det kom också in förslag om idrott, konst och klimatnödläge. Ärendena har nu gått vidare till stadens nämnder för beredning och beslut.

Ärende 19–54

Svar på medborgarförslag

13 medborgarförslag som tidigare lämnats till kommunfullmäktige har nu fått svar. Förslagen handlade bland annat om odlingslådor, trafiksäkerhet och allmänhetens åkning i ishallen.

Ärende 15–18 och 55–64

Senast uppdaterad 2 december 2019