Fullmäktigebeslut 17 juni 2019

På måndagens sammanträde fattade kommunfullmäktige bland annat beslut om bostäder för nyanlända invandrare, utveckling av Örskolan, arbetet med att hålla budgeten för 2019 och tvärbanans Kistagren.

Här presenteras ett urval av besluten från kommunfullmäktiges sammanträde. Du hittar alla handlingar med beskrivningar av varje ärende i stadens diarium. Protokollet finns att läsa i diariet en till två veckor efter sammanträdet.

Läs samtliga ärenden och handlingar

Se webbsändningen från kommunfullmäktige

Nyanlända kan hyra etableringsbostad i upp till fyra år

Kommunfullmäktige har beslutat att kvotflyktingar och nyanlända familjer med barn ska erbjudas ett fyraårigt bostadskontrakt från tidpunkten för anvisning. Vuxna utan barn som tas emot från ett anläggningsboende erbjuds ett tvåårigt kontrakt med möjlighet till förlängning ett år i taget om maximalt två år.

Beslutet fattas efter att staden har gjort en översyn av hanteringen av Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. De bostäder som erbjuds är etableringsbostäder. När kontrakten går ut ska de nyanlända ordna med egna bostäder.

Diarienummer KS-0367/2019, ärende 6.

Nämnder effektiviserar för att undvika underskott 2019

Rapporten för de första fyra månaderna 2019 (tertialrapport 1) visar att staden för närvarande prognosticerare ett underskott på 37,5 miljoner för helåret 2019. De största underskotten står äldrenämnden och grundskolenämnden för. Den största osäkerhetsfaktorn i budgeten är intäkter för exploateringar.

Kommunfullmäktige har gett alla nämnder i uppdrag att ge förslag till effektiviseringar, i budget 2019, vilket nämnderna också har gjort. Nämnderna (med undantag för överförmyndarnämnden och valnämnden) får nu i uppdrag att beskriva konsekvenserna av effektiviseringarna och att beräkna de kostnadsmässiga helårseffekterna för 2020. De ska även prioritera sina förslag till effektiviseringar.

Diarienummer KS-0221/2019, ärende 8.

Utveckling av Örskolan

Kommunfullmäktige har beslutat att inleda programarbetet för Örskolan. Då görs fördjupade undersökningar och beskrivningar av projektet. Programarbetet får en budget på 5 miljoner kronor.

Skolan byggs för upp till 630 elever och tre parallella klasser för årskurs F-6.

Diarienummer KS-0296/2016, ärende 14.

Tvärbanans Kistagren genom Rissne och Ursvik

Flera beslut fattades som gäller arbeten som ska genomföras inför att tvärbanan ska byggas genom Rissne och Ursvik.

 1. Kommunfullmäktige beslutade att gå vidare med investeringar i gator, parker och torg inför tvärbanans utbyggnad genom Ursvik. Dessa förberedande arbeten får en budget på 85 miljoner kronor.

  Diarienummer KS-0363/2016, ärende 15.

 2. Kommunfullmäktige beslutade att godkänna ett tilläggsavtal til genomförandeavtalet mellan Sundbybergs stad och AB Storstockholms Lokaltrafik för ”del av Tvärbanan Kistagrenen inom Sundbybergs stad”.

  Tilläggsavtalet anger hur kostnader för projektet ska fördelas om kostnaderna överskrider budgeten. Sundbybergs stad övertar också hela ansvaret för att anlägga en ny gång- och cykelbro över Enköpingsvägen. Staden går även in som medbeställare av vissa arbeten tillsammans med SL.

  Diarienummer KS-0298/2019, ärende 25.

 3. Beslut om att godkänna gemensam upphandling av förberedande arbeten för del av Tvärbanan (Kistagrenen) inom Sundbybergs stad i utförandeentreprenad i utökad samverkan. Upphandlingen avser gemensam upphandling med Region Stockholms trafikförvaltning av entreprenadarbeten i Norra Rissne och omfattar förberedande arbeten för tvärbanan, såsom gatuombyggnad och ledningsomläggningar.

  Diarienummer KS-0393/2019, ärende 55.

Nya medborgarförslag

Tre medborgarförslag hade kommit in. De handlade om barnkonsekvensanalys för idrottsanläggningar, regnbågsbänken i Rissne och skogen vid Rissneleden/Kavallerivägen i Rissne.
Ärendena har nu gått vidare till stadens nämnder för beredning och beslut.

Ärende 35–37.

Svar på medborgarförslag

Sex medborgarförslag som tidigare lämnats till kommunfullmäktige har nu fått svar. Förslagen handlade bland annat om vertikala trädgårdar, möjligheten att bygga Attefallshus i Duvbo och vindanalys vid bygge av större byggnader.

Ärende 33, 34, 38–40 och 43.

Senast uppdaterad 19 juni 2019