Fullmäktigebeslut 27 maj 2019

På måndagens sammanträde fattade kommunfullmäktige bland annat beslut om revidering av regler och avgifter för boende- och felparkering, att avbryta försäljningen av området Ekbacken och detaljplan för Ursviks västra delar.

Här presenteras ett urval av besluten från kommunfullmäktiges sammanträde. Du hittar alla handlingar med beskrivningar av varje ärende i stadens diarium. Protokollet finns att läsa i diariet en till två veckor efter sammanträdet.

Läs samtliga ärenden och handlingarlänk till annan webbplats

Se webbsändningen från kommunfullmäktige

Ändrade regler och avgifter för parkering

Fullmäktige beslutade om revidering av reglerna för boendeparkering i staden. Syftet med ändringarna är att göra det tydligare var det går att boendeparkera, till exempel genom förbättrad skyltning. Nybyggda fastigheter ska från och med att de nya reglerna börjar gälla ordna med parkering på kvartersmark, vilket innebär att de boende i dessa fastigheter inte får tillstånd för boendeparkering. En annan förändring är att tillstånd för boendeparkering kan ges även för motorcyklar.

Fullmäktige beslutade också om ändring av avgiften för boendeparkering, till 600 kronor per månad. Det kommer dessutom att tas ut en avgift på 150 kronor för att ansöka om tillstånd. Samma avgift tas också ut för den årliga förnyelsen av tillståndet.

Det fattades även beslut om att ändra avgifterna för felparkering. Från och med den 1 juni 2019 är den högsta avgiften, för felparkeringar som anses ”Trafikstörande och hindrande” att vara 1 200 kronor. Om felparkeringen anses vara ”Kraftigt störande” är avgiften 900 kronor och är den ”Mindre störande” kostar det 600 kronor.

Diarienummer KS-0304/2019, ärende 7
Diarienummer KS-0305/2019, ärende 15
Diarienummer KS-0306/2019, ärende 16

Försäljningen av Ekbacken avbryts

Området Ekbacken har enligt tidigare beslut av kommunfullmäktige, 2016, förberetts för försäljning på marknaden. I området finns bland annat ett av stadens äldreboenden och verksamhet som bedrivs av socialtjänsten, samt ett antal tomma lokaler. Försäljningen avbryts nu i och med fullmäktiges beslut den 27 maj. Fullmäktige beslutade också att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda om byggnaderna som ingår i fastigheten kan eller bör:

  • byggas om till skola,
  • användas som de är till lägenheter,
  • användas till stödboende,
  • byggas om till lägenheter i varierande storlekar.

Diarienummer KS-0315/2019, ärende 17

Kvarter med bostäder och service i Ursvik

Detaljplanen för Ursviks västra delar antogs av fullmäktige. Detaljplanen gör det möjligt att bygga nya och varierande kvarter, där det finns både bostäder, handel och annan service, och en central mötesplats i form av Ursviks torg. Enligt detaljplanen ska alla byggnader placeras så att de har bostadsentréerna mot gatan och gatulivet.

Diarienummer KS-0637/2015, ärende 18

Nya medborgarförslag

Fem medborgarförslag hade lämnats till kommunfullmäktige, bland annat om kameraövervakning vid en återvinningsstation och mer grönska vid Bällsta bro som avskärmning mot biltrafik och Tvärbana. Ärendena har nu gått vidare till stadens nämnder för beredning och beslut.

Ärenden 26-30

Senast uppdaterad 28 maj 2019