Fullmäktigebeslut 25 mars 2019

På måndagens sammanträde fattade kommunfullmäktige bland annat beslut om nya instruktioner för ett antal råd, ett utskott och en kommitté, och om nya avgifter för hyra av stadens gymnastiksalar och idrottshallar.

Det fattades också beslut om investering i nya vägar när nya kvarter byggs mellan stadshuset och Ör, och om revidering av ägardirektiv till Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag.

Här presenteras ett urval av besluten från kommunfullmäktiges sammanträde. Du hittar alla handlingar med beskrivningar av varje ärende i stadens diarium. Protokollet finns att läsa i diariet en till två veckor efter sammanträdet.

Läs samtliga ärenden och handlingar

Se webbsändningen från kommunfullmäktige

Nya instruktioner för råd, kommittéer och utskott

Kommunfullmäktige har beslutat om nya instruktioner för följande råd, kommittéer och utskott. De nya instruktionerna i korthet:

Kommunstyrelsens upphandlingsutskott

Får fatta beslut om:

 • Kommunstyrelsens upphandlingar som är värda över 5 miljoner under kontraktstiden.
 • Upphandlingar där en eller flera nämnder och ett eller flera av stadens bolag deltar.
 • Upphandlingar i stadens nämnder som är värda mer än 15 miljoner under kontraktstiden.

Kommunstyrelsens klimat- och hållbarhetskommitté

Ska verka för ett hållbart Sundbyberg bland annat genom:

 • Informationsutbyte inom hela staden i klimat- och hållbarhetsfrågor.
 • Att vara delaktig i översynen av klimat- och hållbarhetspolicyn och ta fram förslag till mål för klimat- och hållbarhetsarbete i samarbete med staden.
 • Att följa upp arbetet.

Kommunstyrelsens brottsförebyggande råd

Ska bland annat:

 • Jobba för samverkan mellan staden, polisen och ideella aktörer i brottsförebyggande arbete.
 • Samarbeta med bostadsbolag och bostadsrättsföreningar.
 • Föreslå aktiviteter och följa upp arbetet.

Sundbybergs stads pensionärsråd

Syftet med pensionärsrådet är bland annat att:

 • Upplysa kommunen om pensionärernas behov.
 • Ge pensionärer medinflytande och insyn i kommunens verksamhet.
 • Vara en plats där kommunen och pensionärsorganisationerna kan utbyta information.

Sundbybergs stads råd för funktionshinderfrågor

Syftet med rådet är bland annat att:

 • Upplysa kommunen om behov av anpassning av fysisk miljö och information för personer med funktionsnedsättningar.
 • Se till att personer med funktionsnedsättningar kan vara delaktiga i samhället.
 • Vara en plats där kommunen och handikapporganisationer kan utbyta information.

Ärende 9–13


Nya avgifter för hyra av gymnastiksalar och idrottshallar

Ansvaret för gymnastiksalarna och idrottshallarna i staden har flyttats från grundskole- och gymnasienämnden till kultur- och fritidsnämnden för att både kommunala och fristående skolor ska hyra till samma villkor och för samma timkostnad.

Hyran för en gymnastikhall blir 160 kronor i timmen och idrottshallar kostar 320 kronor i timmen.

Diarienummer KS-0109/2019, ärende 14

Revidering av ägardirektiv till Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag

Revideringen innebär att två meningar som tidigare stått under rubriken Valfrihet i boendet och en god hyresvärd, och som rör möjligheterna att ombilda hyresrätter i Fastighets AB Förvaltarens bestånd till bostadsrätter, utgår.

Avsikten är att det totala antalet hyresrätter inte ska minskas under innevarande mandatperiod. Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter kan efter revideringen endast godkännas om de har strategisk betydelse för koncernens fastighetsaffärer.

Diarienummer KS-0121/2019, ärende 16

Beslut om att bygga vägar i nya kvarter mellan Hallonbergen och Ör

När nya bostadskvarter byggs i området mellan Hallonbergen och Ör behöver staden bygga nya vägar. Det är en del av Ursviksvägen och en del av Östra Madenvägen som staden behöver göra om. Andra investeringar på allmän plats görs av exploatören.

Kostnaden för stadens investering beräknas bli 67 miljoner kronor. Projekteringen och genomförandet beräknas starta under 2019.

Diarienummer KS-0454/2018, ärende 17

Bordläggning av ärenden

På grund av tidsbrist efter lång debatt kring några ärenden, beslutade kommunfullmäktige att bordlägga ärendena 18-52. De berörde bland annat namnändring av rådet för funktionshinderfrågor, inkomna medborgarförslag och svar på tidigare medborgarförslag.

Ärende 18-52

Nya ledamöter

Kommunfullmäktige valde även ett stort antal ledamöter, representanter och ersättare vid mötet till olika nämnder, råd och styrelser.

Samtliga valärenden: ärende 53–109

Senast uppdaterad 26 mars 2019