Sundbyberg deltar i SKL:s undersökning om kommunal service

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) erbjuder för tionde gången Sveriges samtliga kommuner att vara med i en undersökning om hur invånarna uppfattar den kommunala servicen. Även i år deltar Sundbybergs stad.

I början av februari går enkäten ut till 1 000 slumpvis utvalda invånare. Den innehåller frågor om gator, parker, snöröjning, avfallshantering, vatten och avlopp.

Syftet är att staden kan bilda sig en uppfattning om medborgarnas önskemål och prioriteringar samt att ta reda på om vi lever upp till de krav på god service som medborgarna ställer, eller om det finns brister i verksamheten som måste åtgärdas.

Ju fler som svarar på enkäten, desto mer användbart blir resultatet. Så om du är en av de utvalda – svara gärna på enkäten!

I oktober publicerar SKL en rapport som ger en sammanfattande och jämförande redovisning av resultatet för samtliga deltagande kommuner.

Senast uppdaterad 5 februari 2019