Fullmäktigebeslut den 26 november

Nytt presidium till kommunfullmäktige, skattesats för 2019 och utökning av antalet grundskoleplatser i Ängskolan. Det var några av de beslut som kommunfullmäktige fattade på sitt sammanträde den 26 november. Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen bordlades, och kommer istället att genomföras på ett kommande fullmäktigesammanträde.

Här presenteras ett urval av besluten från kommunfullmäktiges sammanträde. Du hittar alla handlingar med beskrivningar av varje ärende i stadens diarium. Protokollet finns att läsa i diariet en till två veckor efter sammanträdet.

Läs samtliga ärenden och handlingarlänk till annan webbplats

Se webbsändningen från kommunfullmäktige

Val av presidium för kommunfullmäktige

Till ordförande för Sundbybergs stads kommunfullmäktige för tiden fram till och med den 14 oktober 2022 valdes Christina Fjellström (S). Till förste vice ordförande valdes Inger Gran (L) och till andre vice ordförande valdes Jan Bojling (M).

Diarienummer KS-0023/2018. Ärende 5-7 på dagordningen

Skattesats för 2019

Kommunfullmäktige beslutade att skattesatsen för år 2019 ska vara 18,90 kronor, vilket innebär att den är oförändrad jämfört med föregående år.

Diarienummer KS-0564/2018, ärende 11

Avfallstaxa för 2019

Kommunfullmäktige beslutade om taxeförändring för avfallsverksamheten i staden. Förändringen innebär totalt sett en höjning av taxorna, i genomsnitt 10%, men också att det blir större skillnad mellan taxorna för olika typer av avfall. Bakgrunden är att Sundbybergs Avfall och Vatten (SAVAB) beräknar att kostnaderna för avfallsverksamheten kommer att öka med 18% kommande år, och att prisskillnaderna mellan små och stora volymer ska skapa incitament att minska avfallsmängden.

SAVABs verksamhet finansieras enligt självkostnadsprincipen, vilket innebär att den ska betalas av de kunder som nyttjar tjänsterna och att verksamheten inte ska generera överskott.

Diarienummer KS-0579/2018, ärende 14

Utökning av grundskoleplatser

Inför höstterminen 2019 ska en utökning av 120 grundskoleplatser ske i Ängskolan genom att Ängskolan tar över Förskolan Viggens nuvarande lokaler. En paviljongförskola kommer att hyras in för att inrymma förskolebarnen.

Diarienummer KS-0643/2018, ärende 15

Paviljongförskola i Rissne

En paviljongförskola kommer att hyras in och ställas upp på Rissne ängar, beslutade kommunfullmäktige. Paviljongen ska ha plats för 120 barn och är tillfällig till dess att en permanent förskola finns på plats i norra Rissne.

Diarienummer KS-0405/2018, ärende 16

Svar på medborgarförslag

Två medborgarförslag som lämnats in tidigare har nu fått svar. Förslagen handlade bland annat om att ersätta nuvarande curlinghall med en ny.

Diarienummer KS-0440/2017, ärende 20

Diarienummer KS-0626/201, ärende 21

Nya medborgarförslag

Ett antal nya medborgarförslag hade inkommit till kommunfullmäktige. Medborgarförslagen handlade bland annat om bekämpning av klotter, utveckling av stadens app (som idag främst är till för felanmälan) och barnvagnsanpassning av trapport vid Tornparken.

Ärendena har nu gått vidare till stadens nämnder för beredning och beslut.

Ärende 22-39

Val av kommunstyrelse bordlagt

En punkt på kommunfullmäktiges agenda var att genomföra val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen från 1 januari. Valet bordlades dock, vilket innebär att val av kommunstyrelse kommer att beslutas på ett kommande fullmäktige.

Diarienummer KS-0315/2018. Ärende 44

Senast uppdaterad 27 november 2018