Samarbete underlättar integration av nyanlända elever

Nyanlända elever integreras direkt i klasserna genom ett väl utvecklat samarbete mellan studiehandledare och ämneslärare i Sundbybergs stads skolor. Resultatet visar sig vara mycket lyckat.

I Sundbybergs skolor har en ny organisation vuxit fram som gjort det lättare för nyanlända elever att integreras i klasserna. Lärare och studiehandledare samplanerar hela läsåret och eleverna känner samhörighet och delaktighet med sin klass. Där finns också studiehandledaren med som ett extra stöd på modersmålet.

Lättare att uppnå språk- och kunskapskrav

Genom det nya arbetssättet kommer eleverna fortare in i den svenska skolan, lär sig språket och lyckas snabbare uppnå kunskapskraven. I en del av Sundbybergs skolor har nyanlända elever kunnat komma direkt in i i klasserna, utan att först behöva gå i förberedelseklass.

Seminarier på uppdrag av Skolverket

Under september månad har Ildiko Nordgren,chef för Sundbybergs Globala (modersmålsenheten), tillsammans med olika studiehandledare, lett en serie seminarier på uppdrag av Skolverket. Syftet med konferenserna har varit att öka kunskapen kring nyanlända elevers skolgång och bidra till utbyte av erfarenheter. Temat för seminarierna var "Nyanlända elever - nycklar till framgång" och 284 skolhuvudmän har deltagit.

– Nyanlända elever är hela skolans ansvar, menar Ildiko Nordgren. Nyckeln till framgång finns i klassrummet, det är där samarbetet sker mellan studiehandledare och ämneslärare.

Arig Lahdo, studiehandledare och Ildiko Nordgren, enhetschef Sundbybergs Globala samtalar om samarbetet mellan studiehandledare och lärare för att integrera nyanlända elever i klasserna

Senast uppdaterad 5 oktober 2018