Glada ungdomar

Unga säger nej till alkohol och tobak

Sundbybergs pojkar och flickor i årskurs 9 står för det lägsta alkoholanvändandet i hela länet. I år uppger 83 procent av pojkarna och 73 procent av flickor att de inte dricker alkohol. Även tobaksanvändandet bland niondeklassarna är det lägsta i länet, visar Stockholmsenkäten som genomförs av länsstyrelsen.

Sedan den första mätningen 2002 har andelen niondeklassare i Sundbyberg som uppger att de inte dricker alkohol nästan tredubblats bland pojkarna och fördubblats bland flickorna.

– Vi arbetar med skolan som förebyggande arena, föräldraskapsstöd och tobaksförebyggande åtgärder. Vi ser i enkäten att det finns mer att göra i till exempel det drogförebyggande arbetet, men det är glädjande att se en fortsatt sjunkande trend av nyttjande av alkohol och tobak, säger Sofia Jakobsson utvecklingsledare.

Även stadens gymnasieelever dricker mindre alkohol. I år anger 49 procent av pojkarna och 25 procent av flickorna att de inte dricker alkohol. Motsvarande siffror år 2002 var 8 procent bland pojkarna och 14 procent bland flickorna i gymnasiet årskurs 2.

Fortsatt trend – fler avstår tobak

Den positiva trenden gällande tobaksanvändandet bland stadens niondeklassare håller i sig. Vid senaste mätningen 2016 uppgav 90 procent av pojkarna och flickorna att de inte använder tobak. I år uppger 95 procent av pojkarna och 93 procent av flickorna att de inte använder tobak, vilket är det lägsta resultatet i hela länet.

Bland gymnasieeleverna i Sundbyberg är andelen elever som uppger att de inte använder tobak 81 procent bland pojkarna 84 procent bland flickorna. År 2016 var motsvarande siffror 73 procent i båda grupperna.

Kort om Stockholmsenkäten

Stockholmsenkäten genomförs av Länsstyrelsen i Stockholm vartannat år och är en enkätundersökning som besvaras av ungdomar i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets år 2. Syftet med undersökningen är att över tid följa utvecklingen av ungdomars vanor, attityder, levnadsvillkor och normbrytande beteende och därigenom ge underlag för verksamhetsutveckling. År 2018 utfördes Stockholmsenkäten av sammanlagt 23 av 26 kommuner i länet.

Läs mer om resultaten i årets enkätlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 14 september 2018