Fullmäktigebeslut i juni

På sitt sammanträde den 18 juni fattade kommunfullmäktige bland annat beslut om att fortsätta arbeta för en ny multifunktionshall vid Sundbybergs IP och om nya gatunamn.

Här presenteras ett urval av besluten från kommunfullmäktiges sammanträde. Du hittar alla handlingar med beskrivningar av varje ärende i stadens diarium. Protokollet finns att läsa i diariet en till två veckor efter sammanträdet.

Läs samtliga ärenden och handlingarlänk till annan webbplats

Se webbsändningen från kommunfullmäktige

Överskott i stadens ekonomi efter årets första fyra månader

Kommunfullmäktige godkände tertialrapport 1, som redovisar resultatet för årets första fyra månader. Under perioden hade staden ett överskott på 89,8 miljoner kronor, vilket var högre än budget. För helåret är prognosen nu ett överskott på 234 miljoner kronor. Överskottet kommer främst ifrån fastighetsförsäljningar och ökade skatteintäkter.

Fyra nämnder väntas gå med underskott 2018: äldrenämnden, stadsmiljö- och tekniska nämnden, byggnads- och tillståndsnämnden och överförmyndaren. Nämnderna har gjort åtgärdsplaner som följs upp i nästa tertialrapport (efter sista augusti).

Äldrenämndens kostnader är högre på grund av att nämnden har tagit över driften av Ekbacken Hus H efter Frösunda, vilket de gjorde 1 december 2017.

Diarienummer KS-0299/2018, ärende 7 på dagordningen

Fortsatt arbete för multihall vid Sundbybergs IP

Kommunfullmäktige beslutade om att gå vidare i processen för att skapa en multihall vid Sundbybergs idrottsplats. Förstudien godkändes och ett program för investeringsprojekt ska nu genomföras.

Den nya hallen ska rymma curlingbanor, två ishallar och en fotbollshall för spel 11 mot 11. I byggnaden ska det också finnas parkeringsplatser och kafé.

Kostnaden beräknas bli totalt 559 miljoner kronor. Då ingår även flytt av löparbanan från Sundbybergs IP till Duvbo.

Diarienummer KS-0359/2018, ärende 10

Förstudie om nya lokaler i Hallonbergen för kultur och fritid

Beslut har redan fattats om att staden ska bygga och äga nya lokaler för kultur- och fritidsverksamhet på mark i Hallonbergen, söder om OKQ8-macken. Nu fattade kommunfullmäktige beslut om att en förstudie ska påbörjas, till en kostnad av 2,5 miljoner kronor.

Diarienummer KS-0220/2018, ärende 13

Nya gatunamn ska minska risken för förväxlingar

Tre av stadens gator har fått nya namn för att undvika att förväxlas med gator i närliggande kommuner. Mönstringsvägen blir Mönstringsgatan, Brotorpsvägen blir Brotorpsgatan och Idrottsgatan i Rissne kommer i stället att kallas Idrottsgränd.

Ett antal gator, torg, parker och kvarter i Stora Ursvik och Brotorp fick också sina nya namn fastställda av kommunfullmäktige.

Diarienummer KS-0262/2018, KS-0270/2018 och KS-0262/2018, ärende 15–17

Senast uppdaterad 19 juni 2018