Var med och förbättra företagsklimatet i Sundbyberg

Svenskt Näringsliv skickade nyligen ut en enkät om det lokala företagsklimatet i Sveriges kommuner. Företag som varit i kontakt med Sundbybergs stad har slumpmässigt fått enkäten för besvarande. Dina svar är viktiga för stadens fortsatta arbete för ett bättre företagsklimat.

Förra året svarade 31 300 på enkäten om företagsklimatet i sin kommun. Fram till april har du som fått enkäten möjlighet att svara. Resultatet för det lokala företagsklimatet kommer att presenteras den 15 maj 2018.

En viktig del för att förbättra företagsklimatet

I enkäten har du som företagare möjlighet att tycka till om hur du upplever företagsklimatet i Sundbyberg, tjänstepersoners och politikers attityder till företagande, bemötande och den kommunala servicen. Enkäten innehåller också frågor om hur företag upplever konkurrens från kommunens verksamheter och tillgång på arbetskraft,

Enkätsvaren kommer ligga till grund för Svenskt Näringslivs årliga ranking av kommunernas företagsklimat. Detta undersökningsresultat är också, tillsammans med andra undersökningar, en viktig grund för Sundbybergs stads arbete för att organisera och planera sitt arbete för ett bättre lokalt företagsklimat.

Vi är medvetna om att du som företagare har ett pressat tidsschema men skulle uppskatta om du tog dig tid att svara på enkäten.

Senast uppdaterad 1 februari 2018