Igelbäcken

Fortsatta åtgärder för att förbättra grönlingens livsmiljö

Nu fortsätter arbetet med åtgärder i Igelbäcken för att grönlingen, som är en sällsynt fisk i Sverige, ska få en bättre livsmiljö.

Redan 2006 fick Igelbäcken en mer slingrande dragning och det tillfördes grus som gav ett mer strömmande vatten. Resultatet föll väl ut och antalet fiskar ökade. Under våren 2017 kompletterades arbetet med att nytt grus placerades ut eftersom det tidigare utlagda gruset till stora delar hade sjunkit eller spolats bort.

Nu planterar vi dessutom ett 20-tal träd, eftersom deras skugga förhindrar att Igelbäcken växer igen. Syftet med åtgärderna är att långsiktigt förbättra vattenkvalitén och livsmiljön för grönlingen. Åtgärderna kommer att genomföras under december månad så att grönlingens och andra djurs aktiviteter störs så lite som möjligt.

Åtgärderna medfinansieras av Naturvårdsverket

Åtgärderna i Igelbäcken är ett så kallat ”LONA”-projekt som medfinansieras med statliga medel från Naturvårdsverket. Projektet genomförs från idé och gestaltning till utförande och överlämnande i egen regi av stadens tekniska enhet.

Senast uppdaterad 8 december 2017