Fullmäktigebeslut i november

På sitt sammanträde den 27 november behandlade kommunfullmäktige bland annat ärenden om stadsutvecklingen i Hallonbergen, en extra utdelning från Fastighets AB Förvaltaren och flera av stadens taxor.

Här presenteras ett urval av besluten från kommunfullmäktiges sammanträde. Du hittar alla handlingar med beskrivningar av varje ärende i stadens diarium. Protokollet finns att läsa i diariet en till två veckor efter sammanträdet.

Läs samtliga ärenden och handlingarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Extra utdelning kan göras från Förvaltaren på 75 miljoner kronor

En utredning har visat att det är möjligt att göra en extra utdelning från Förvaltaren, stadens allmännyttiga bostadsbolag, på 75 miljoner kronor. Stadens ombud får nu i uppdrag av kommunfullmäktige att rösta för en utdelning på en extra bolagsstämma i Förvaltaren.

Pengarna är tänkta att användas till ”projekt inom bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning”, till exempel boende för ensamkommande barn och lägenheter för sociala ändamål.

Diarienummer KS-0815/2017, ärende 8

Återremiss för idékonceptet för stadsutvecklingen i Hallonbergen

Ärendet om centrumutvecklingen i Hallonbergen återremitterades av kommunfullmäktige, efter att det begärts av en minoritet av ledamöterna. Det innebär att ärendet går tillbaka för ytterligare beredning och att beslut fattas vid kommande sammanträde.

Förslaget var att genomföra idékonceptet från Fastighets AB Balder. Balder skulle då köpa de tre fastigheter i Hallonbergens centrum som ingår i affären för totalt 840 miljoner kronor.

Diarienummer KS-0002/2017, ärende 9

Hur använde partierna partistödet 2016?

Kommunfullmäktige beslutade att anmälan av redovisningarna av hur partistödet använts 2016 godkänns. Fullmäktige beslutade även om partistöd för 2018. Budgeten för partistödet 2018 är totalt 3,9 miljoner kronor.

Diarienummer KS-0743/2017, ärende 7

Beslut om taxor och avgifter

Taxan för stadens äldreomsorg och socialomsorg ändras. Ändringarna gäller från och med 1 januari 2018. Det är bland annat maxtaxan för hemtjänst och dagverksamhet som justeras uppåt för att följa den avgiftsgräns som finns i lagen.

Taxorna för avfall, vatten och avlopp höjs också. Kommunfullmäktige fattade även beslut om taxor för bygglov, stadens offentliga kontroll av livsmedel och tillsyn enligt miljöbalken.

Ärende 10-15

Återremiss för köp av lägenheter vid ombildning i Ör

Efter begäran från en minoritet av fullmäktiges ledamöter beslutade kommunfullmäktige att bordlägga förslaget om att köpa tio lägenheter i bostadsrättsföreningen Logen i Ör. Ärendet behandlas igen vid nästa sammanträde. Staden har idag hyreskontrakt för lägenheterna, som bland annat används till boende för nyanlända och personer inom socialtjänstens ansvarsområde.

Diarienummer KS-0823/2017, ärende 16

 

Senast uppdaterad 1 december 2017