Ny gång- och cykelbana på Gamla Enköpingsvägen

Gamla Enköpingsvägen får en ny gång- och cykelbana för att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet för gående och cyklister.

Följande arbeten görs i området för att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet:

  • Ny gång- och cykelväg samt belysning från Milstensvägen till vändplanen öster om Sevensvägen
  • Vändplanen österut på Gamla Enköpingsvägen kommer att ändra utformning till en 3-vägskorsning.
  • Vägen utanför fastigheterna Persikan 1 – 12 kommer att enkelriktas med en utfart.

Det nya cykelstråket är tänkt som ett regionalt cykelstråk för cyklister och följer den södra delen av Gamla Enköpingsvägen.

Det kommer även fortsättningsvis finnas två körriktningar på Gamla Enköpingsvägen. Den väg som blir enkelriktad är den ”södra vägen” som går utanför radhusen söder om Gamla Enköpingsvägen. Möjligheten att parkera i området kommer att förändras då parkeringarna utmed Gamla Enköpingsvägens norra del tas bort. Det finns fortfarande parkeringsmöjligheter på Sevensvägen, De Lavalvägen och Sandåsvägen i närheten.

Karta över området. Klicka på kartan för att förstora den.

Frågor och svar

På vilken sträcka byggs den nya gång- och cykelvägen?

Den nya gång- och cykelvägen byggs på Gamla Enköpingsvägen mellan Milstensvägen och öster om Sevensvägen.

Varför byggs en ny gång- och cykelväg?

Vi bygger en ny gång- och cykelväg för att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet för gående och cyklister. Det är en del av en viktig sträcka för många medborgare i Sundbyberg. Det är också en del i förbättring av standarden på det regionala cykelstråket som går här. Längs Gamla Enköpingsvägen löper det utpekade regionala cykelstråket Hjulsta/Bergshamrastråket som är en koppling genom Sundbyberg. Åtgärden är utpekad i Sundbybergs cykelplan från 2012. Dessutom vill vi förbättra för de gående och cyklister som rör sig längs Gamla Enköpingsvägen.

Varför byggs gång- och cykelvägen längs den Södra sidan vid Gamla Enköpingsvägen ängar?

Genom att bygga gång- och cykelbanan på den södra sidan vid Gamla Enköpingsvägen kan bygga utan att störa fastighetsägarnas infarter på den norra sidan.

Senast uppdaterad 27 oktober 2017