Så arbetar Sundbyberg för social hållbarhet

Det sociala bokslutet för 2016 lyfter fram flera goda exempel på hur medarbetare i Sundbyberg stad arbetar för att minska klyftor och skapa mer delaktighet, inflytande och jämställdhet.

”I Sundbyberg som helhet är livsvillkoren goda. Samtidigt behöver vi vara medvetna om att det finns skillnader inom staden”, skriver stadsdirektör Helén Eriksson Elf i förordet till det sociala bokslutet.

När staden växer snabbt ökar både möjligheterna till utveckling och skillnaderna i människors livsvillkor. Brist på social hållbarhet ökar risken för social oro. Med social hållbarhet följer däremot demokrati, jämlik hälsa och tolerans.

Läs det sociala bokslutet för 2016PDF

Se goda exempel på hur staden arbetar för social hållbarhet

Två exempel på arbetet med att skapa jämlika livsvillkor är projekten Babybok i Sundbyberg och Trivselledare på Örskolan. I det sociala bokslutet finns fler exempel och en översikt över nuläget i staden.

Babybok i Sundbyberg ger bebisar en bra språkstart

Babybok Sundbyberg startade hösten 2016. Det var bibliotekarierna Kristin Andersson och Nanna Malmros, som märkt att vissa föräldrar var svåra att nå via bokträffarna på BVC (barnavårdscentralen).

Att börja läsa tidigt är viktigt för barnets språk. Kristin och Nanna började därför göra hembesök till familjer i Hallonbergen-Ör, med barn som var sex månader gamla. Vid besöken har de delat ut böcker, bjudit in till biblioteket, läst och sjungit.

Trivselledarna på Örskolan skapar lugnare raster

Trivselledarna på Örskolan har skapat ett lugn på rasterna som fritidsledaren Monika Olovsson inte har sett tidigare under sina 25 år i kommunen.

Genom att leda lekar och aktiviteter är eleverna själva med och minskar antalet konflikter och förebygger mobbning, med stöd av de vuxna på skolan.

Senast uppdaterad 5 oktober 2017