Fullmäktigebeslut i mars

Minoritetsåterremiss av markanvisningsavtal, fyllnadsval av ordförande för förskolenämnden, och beslut om vilka nämnder som ska utreda inkomna medborgarförslag. Det var några av besluten som fattades av kommunfullmäktige på sammanträdet den 27 mars.

Här presenteras ett urval av besluten från kommunfullmäktiges sammanträde i mars. Du hittar alla handlingar med beskrivningar av varje ärende i stadens diarium. Protokollet finns att läsa i diariet en till två veckor efter sammanträdet.

Samtliga ärenden och handlingarlänk till annan webbplats

Markanvisningsavtal för två byggprojekt i stadskärnan

Kommunfullmäktige behandlade två markanvisningsavtal i stadskärnan. Ett av dessa ärenden minoritetsåterremitterades och kommer i stället att behandlas på ett kommande sammanträde.
Diarienummer 0092/2017, ärende 7

Medborgarförslag

27 medborgarförslag har lämnats in. 22 av dem rör Ursviks IP där det finns önskemål om att rusta upp eller bygga en ny föreningslokal. De andra medborgarförslagen handlade bland annat om att införa kvartersvärdar i Ursvik och förslag på förbättringar i gatumiljön.
Ärende 10-36

Svar på medborgarförslag

Tolv medborgarförslag har fått svar. Förslagen handlade bland annat om att anlägga skridskobanor och att starta en fritidsgård i Stora Ursvik.

Sedan medborgarförslagen lämnades in har staden köpt in den portabla isbanan ”Isbiten”, som under vintern 2016/2017 har stått på Sundbybergs IP. Isbiten är en så kallad spontanaktivitetsyta för skridskoåkning, som är öppen för alla och går inte att boka.

När det gäller fritidsgård hänvisas ungdomarna tills vidare till de mötesplatser som redan finns i staden, till exempel Aggregat och Fritiden i Hallonbergen. Möjligheten till en lokal mötesplats i Ursvik för ungdomar ses över.
Ärende 37–48

Ny ordförande i förskolenämnden

Sophie Silverryd (M) valdes till ordförande i förskolenämnden. Det var ett fyllnadsval efter Morgan Lindqvist (M) som har avsagt sig uppdraget.
Diarienummer 0648/2016, ärende 53

Svar på interpellationer

Fem interpellationer hade ställts till nämndernas ordförande. De fick bland annat svara på om Sundbybergs stad kommer att förbjuda dieseldrivna fordon, synen på Förvaltarens framtid och uppdrag, samt stödet till Teater Bristol och Friteatern.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en sorts fråga som ställs och besvaras enligt en särskild ordning. Interpellationer används framförallt för att skapa debatt i ett visst ämne. Interpellationer lämnas in skriftligt och det är kommunfullmäktige som beslutar om de får ställas. Om de får ställas besvaras de vanligtvis vid nästa sammanträde. Det finns då även utrymme för debatt.

I kommunfullmäktige ställs frågan av en ledamot till en förtroendevald med direkt politiskt ansvar för ett visst område. Det kan till exempel vara ordföranden i en nämnd. Andra ledamöter får delta i debatten under kommunfullmäktiges sammanträde. Något egentligt beslut kan inte följa av interpellationen. Om en ledamot vill föreslå kommunfullmäktige något måste förslaget i stället lämnas genom en motion.

Interpellationer regleras i kommunallagen och kommunfullmäktiges arbetsordning. De ska bland annat ha ett bestämt innehåll, vara försedda med en motivering och gälla frågor som är av större intresse för kommunen.
Ärende 56–60

Senast uppdaterad 5 april 2017