Förlängda studier i gymnasieskolan

Med förlängda studier avses studier för elever som inte klarat fullständiga betyg på tre år på ett nationellt program och därför skrivs in på förlängda studier för att nå fullständiga betyg.

Elever som läser mer än tre år för att de läst introduktionsprogram och därefter skrivits in på ett nationellt program berörs inte. Skolor måste komma in med underlag till barn-och utbildningsförvaltningen innan de beviljas ersättning för elev som skrivs in på förlängda studier (fjärde år) i gymnasieskolan. Innan en skola beviljas ersättning för en elev som skrivs in på förlängda studier ska skolan skicka in:

  • Orsak till förlängd studiegång till exempel sjukdom, diagnos eller annat.
  • Skolans åtgärdsprogram för eleven.
  • Elevens individuella studieplan där det framgår vilka kurser eleven inte har fått lägst betyget E på och hur många gånger eleven har gått om kursen (Gymnasieförordningen 9 kap 1§).
  • Eventuellt tidigare beslut om reducerat program.
  • Elevens studieplan för det fjärde året samt information om hur lång tid de förlängda studierna förväntas ta.
  • Beslut om förlängd studietid från huvudman/rektor.

Varje elev har rätt att fullfölja påbörjad utbildning. Kommunen tar beslut om finansiering av förlängda studier. Om en skola beviljas ersättning för förlängda studier bestäms ersättningen efter den länsgemensamma prislistan och bygger på hur många månaders studier de kvarvarande kurserna motsvarar i poäng.

Ansökan om ersättning för förlängd studietid ska vara elevens hemkommun tillhanda senast den 30 juni inför nästkommande läsår.

Blankett/ansökan finns under Relaterat innehåll.

Senast uppdaterad 3 juli 2019