Välja skola - frågor och svar

I Sundbyberg finns ett brett utbud av både kommunala och fristående skolor. I januari eller februari varje år lämnas önskemål om förskoleklass eller årskurs 7 till våra skolor i Sundbyberg.

1. Vilken skola får mitt barn plats på i förskoleklass?

Alla elever som är folkbokförda i Sundbyberg har en garanterad plats i en kommunal skola i Sundbyberg.

Huvudregeln är att alla elever ska få plats på någon av de skolor som vårdnadshavarna har valt. Alla förstahandsval ska så långt som möjligt tillgodoses.

Skolvalsreglerna följer av grundskole- och gymnasienämndens beslut:
1. Syskonförtur
2. Vald skola
3. Relativa närhetsprincipen

Det finns dock vissa omständigheter där kommunen får frångå vårdnadshavarens önskemål om placering vid skolenhet och dessa kriterier är följande:

  • Den önskade placeringen medför att syskonförturen åsidosätts.
  • Den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts.
  • Den önskade placeringen skulle medföra betydande ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen.
  • Det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet eller studiero.

De som har skickat in sitt önskemål efter utsatt tid får placering i den skola som har en ledig plats.

2. Vilken skola får mitt barn plats på i årskurs 7?

Alla elever som är folkbokförda i Sundbyberg har en garanterad plats i en kommunal skola i Sundbyberg.

Skolvalsreglerna följer av grundskole- och gymnasienämndens beslut:
1. Vald skola
2. Relativa närhetsprincipen

Placeringen beror på hur många elever skolan kan ta emot, hur många elever som sökt till skolan och hur många elever det finns i årskullen samt vårdnadshavarnas önskemål. Skolplaceringen utgår från avståndet från hemmet till skolan och alla barns rätt till en skolplacering så nära hemmet som möjligt.

Om ditt önskemål skulle innebära att en annan elev, som har rätt till samma skola, får längre till skolan måste kommunen bortse från vårdnadshavares önskemål enligt den relativa närhetsprincipen.

De som har skickat in sitt önskemål efter utsatt tid får placering i den skola som har en ledig plats.

3. När gäller syskonförturen?

Syskonförturen gäller vid val till förskoleklass.

Syskonförtur gäller inte vid val till årskurs 7. Då gäller den relativa närhetsprincipen.

4. Vad är den relativa närhetsprincipen?

Ditt barn är garanterad en plats i en kommunal skola i Sundbyberg. Grundregeln är att ditt barn placeras utifrån önskemål om skola.

Räcker inte platserna till används något som kallas den relativa närhetsprincipen. Den innebär att avståndet till den önskade skolan jämförs med avståndet till alternativa skolor i närheten.

Meningen är att göra det möjligt för alla barn att få plats på en skola nära hemmet. Om två elever har valt samma skola och bara en av eleverna kan beredas plats, så har den elev företräde som har längst skolväg till övriga alternativ.

5. Hur ansöker jag till skola i en annan kommun?

Om du ansöker till en skola i en annan kommun, fristående eller kommunal, ska du kontakta skolan och göra ansökan direkt till dem. Du ska också informera om ditt val i e-tjänsten.

Bra att tänka på när du väljer fristående skola i Sundbyberg och skolor utanför Sundbyberg:

  • Om du väljer att inte söka till en kommunal skola i Sundbyberg och ditt barn inte får den önskade placeringen, blir ditt barn placerad på den skola i Sundbyberg som har en ledig plats.
  • Om du sökt och tackat ja till en plats på en fristående skola kan du inte samtidigt uppehålla en plats på en kommunal skola, det vill säga tackar du ja till en fristående ställs din plats till förfogande.

6. Kan jag tacka ja till en plats på både fristående och kommunal skola?

  1. Nej det kan du inte göra. Tackar du ja till en plats hos en fristående skola har du gjort ett aktivt val och får därmed inte plats i den kommunala (den skola du sökt) skolan.
  2. Alla elever som är folkbokförda i Sundbyberg har dock en garanterad plats i en kommunal skola, men där ledig plats finns.

7. Behöver jag välja skola om det gäller val till en fristående skola?

Ja, alla skolor inom kommunen finns med och du behöver aktivt välja kommunal eller fristående skola. Om du väljer en fristående skola inom kommunen, glöm inte att också kontakta den skolan.

Är det skolor utanför kommunen ska du inte välja skola i e-tjänsten utan istället välja "avstår skolval".

8. Hur överklagar jag ett beslut om skolplacering i förskoleklass?

Placering i kommunal grundskola går bara delvis att överklaga. Placering i fristående grundskola går inte att överklaga.

Barn- och utbildningsförvaltningen hanterar beslut om skolplacering i enlighet med barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. I delegationsordningen framgår till vem nämnden har gett rätten att fatta beslut för vissa ärenden.

Beslut om skolplacering går att överklaga enligt kommunallagen (10 kapitlet), så kallad laglighetsprövning. Laglighetsprövning innebär att du överklagar lagligheten av beslutet inte lämpligheten.

Du skickar in ditt överklagande direkt till Förvaltningsrätten inom tre veckor från det att du fått beslutet om skolplacering. Skriv vilket beslut du vill överklaga och varför. Skrivelsen ska vara adresserad till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Om Förvaltningsrätten anser att beslutet gått till på fel sätt kan det upphävas men inte ändras. Då får barn- och utbildningsnämnden ansvaret att fatta ett nytt beslut.

9. Måste jag verkligen välja skola?

Ja, du behöver välja skola om ditt barn ska börja i förskoleklass och i årskurs 7. Du gör valet i e-tjänst förskola-skola i början av varje kalenderår.

10. Vad händer om jag flyttar?

Sundbybergs stad förbehåller sig rätten att återta erbjudandet om skolplats för de fall du byter folkbokföringskommun innan läsåret startar.

Senast uppdaterad 31 januari 2020