Överklaga skolplacering

Om du är missnöjd med ett beslut som går att överklaga så kan du vända dig till Skolväsendets överklagandenämnd och få ärendet prövat.

Beslut om skolplacering i förskoleklass, grundskola och grundsärskola (9 kap. 15 § 2 st., 10 kap. 30 § 2 st, 11 kap. 29 § 2 st i skollagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Överklagandet måste ha inkommit till beslutsmyndigheten inom tre veckor från den dag som du fick del av beslutet.

Ange i överklagandet vilka beslut som du överklagar och vilken ändring du önskar. Glöm inte att ha med ditt namn, personnummer, adress- och kontaktuppgifter.

Är du vårdnadshavare eller annan företrädare ska du även skriva elevens namn, adress och personnummer. Om eleven har två vårdnadshavare ska det framgå att båda vårdnadshavarna står bakom överklagandet.

Överklagandet skickas till Sundbybergs stad, Grundskole- och gymnasienämnden, 172 92 Sundbyberg men ska vara ställt till Skolväsendets överklagandenämnd. Om kommunen inte ändrar sitt beslut skickas överklagandet vidare till Skolväsendets överklagandenämnd.

Överklagandet och övriga handlingar du skickar in blir allmänna handlingar som vem som helst kan läsa. Nämndens beslut är offentliga.

Laglighetsprövning i Förvaltningsrätten

Beslut om skolplacering i kommunal skola enligt närhetsprincipen (9 kap. 15 § första stycket eller 10 kap. 30 § första stycket eller 11 kap, 29 § första stycket i skollagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) kan inte överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. Beslutet kan dock överklagas till Förvaltningsrätten (13 kap. kommunallagen) men då prövas endast lagligheten hos beslutet - inte lämpligheten.

Enligt 13 kap. 8 § i kommunallagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ska ett överklagat beslut upphävas om:

  • det inte har kommit till på lagligt sätt
  • beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget
  • det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det
  • beslutet annars strider mot lag eller annan författning

I överklagandet anger du vilket beslut som överklagas och varför. Adressera till Förvaltningsrätten i Stockholm, 115 76, Stockholm. Överklagandet ska ha kommit till Förvaltningsrätten inom tre veckor.

Senast uppdaterad 20 september 2018