Välja skola-skolbyte

Skolvalet inför förskoleklass och årskurs 7 kommer att vara öppet mellan den 11 januari 2022 och 2 februari 2022. Det är viktigt att redan nu säkerställa att kontaktinformation till samtliga vårdnadshavare finns inlagd i e-tjänsten. De elever som redan går på en skola som erbjuder årskurs 7 omfattas inte av skolvalet.

Allmän information

-Skolvalet omfattar de barn och elever som är folkbokförda i Sundbyberg och gäller stadens kommunala skolor. Flyttar eleven från Sundbyberg innan höstterminen startar är beslutet om placering inte giltigt. Flyttar eleven efter skolstart har eleven endast rätt att gå kvar läsåret ut.

  • Om det finns två vårdnadshavare måste ansökan godkännas av den vårdnadshavare som inte gjorde ansökan för att ansökan ska vara giltig. Utan godkännande från samtliga vårdnadshavare hanteras eleven som om inget val har gjorts.
  • Syskonförturen gäller endast om man gjort en skolansökan och gäller endast för syskon som är folkbokförda på samma adress.
  • I Sundbyberg finns inte särskilda skäl som urvalsgrund man kan därför inte hänvisa till speciella omständigheter för att få en viss plats.

Jag vill välja en fristående skola

Det går som mest att göra tre val per elev. Alla val, inklusive fristående skolor, måste registreras i e-tjänsten. Eftersom de fristående skolorna har egna kösystem måste man även anmäla sitt intresse till den fristående skolan separat.

Om du har fått placering på en fristående skola eller på en skola utanför kommunen ska du meddela detta till bou@sundbyberg.se så fort som möjligt.

Urval till de kommunala skolorna

En elev ska, så långt det är möjligt, placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Ett exempel på en situation när kommunen måste frångå elevens vårdnadshavares önskemål kan vara när en skola är full.

Urvalsregler för skolval till förskoleklass

När fler vårdnadshavare valt en skola än vad det finns platser måste kommunen prioritera bland eleverna vars vårdnadshavare valt skolan.

Bland elever som ska börja förskoleklassen görs prioriteringen utifrån följande urvalsprinciper;

  1. Syskonförtur för de elever som har kommer ha ett syskon som är placerat i årskurs F-6 på skolan under det kommande läsåret
  2. Relativ närhet
  3. Lottning

Urvalsregler för skolval till årskurs 7

När fler vårdnadshavare valt en skola än vad det finns platser måste kommunen prioritera bland eleverna vars vårdnadshavare valt skolan.

Bland elever som ska börja sjunde klass görs prioriteringen utifrån följande urvalsprinciper;

  1. Relativ närhet
  2. Lottning

Placeringar för elever som inte har gjort ett aktivt val eller som inte får något av sina val

De elever som inte gjort något val eller de som inte får något av sina val har rätt att bli placerade i en skola nära hemmet, d.v.s. högst tre kilometer från elevens folkbokföringsadress för de som ska börja förskoleklass och fem kilometer för de som ska börja sjunde klass.

Elever som redan har en skolplacering i årskurs 7 deltar inte i skolvalet

Skolvalet inför årskurs 7 är till för de elever som går på en skola som inte erbjuder årskurs 7. Detta innebär att de elever som har en placering på en skola som erbjuder årskurs 7 redan har en placering och deltar därför inte i skolvalet.

När får jag veta vilken skola mitt barn fått plats på?

Beslut om skolplacering skickas ut under mars och april månad.

Efter skolvalet

Efter skolvalet kan det frigöras platser på vissa skolor. Är man inte nöjd med sin placering kan man ansöka om skolbyte. För elever som ska börja i förskoleklass eller årskurs 7 och som omfattas av skolvalet sker två tidsbestämda bytesperioder efter skolvalet. Den ena sker under v. 20 och 21 och den andra under v. 32 och 33.

Relativa närhetsprincipen

Ditt barn är garanterad en plats i en kommunal skola i Sundbyberg. Grundregeln är att ditt barn placeras utifrån önskemål om skola.

Räcker inte platserna till används något som kallas den relativa närhetsprincipen. Den innebär att avståndet till den önskade skolan jämförs med avståndet till alternativa skolor i närheten.

Meningen är att göra det möjligt för alla barn att få plats på en skola nära hemmet. Om två elever har valt samma skola och bara en av eleverna kan beredas plats, så har den elev företräde som har längst skolväg till övriga alternativ.

Exempel på närhetsprincipen: två elever (elev A och elev B) väljer samma skola (skola Y) som är närmast hemmet för båda eleverna. Elev B placeras i skola Y då eleven har relativt närmast till den skolan. Det skulle annars bli orimligt lång för elev B till skola X.

Senast uppdaterad 15 november 2022