Tilläggsbelopp

Fristående och kommunala verksamheter kan söka ekonomiskt bidrag för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd, så kallat tilläggsbelopp.

Ansökan görs kalenderårsvis.
Ansökan ska vara sektorn för lärande och bildning tillhanda senast 15 oktober.

1. Vad är grundbelopp?

Enligt skollagen 10 kap, 38§ ska grundbeloppet avse ersättning för:

  1. undervisning
  2. lärverktyg
  3. elevhälsa
  4. måltider
  5. administration
  6. mervärdesskatt
  7. lokalkostnader

Alla skolor har i uppgift att anpassa sin organisation och sin undervisning så att hänsyn tas till alla elevers behov och förutsättningar. Merparten av skolans insatser ryms inom grundbeloppet.

2. Vad är tilläggsbelopp?

Tilläggsbelopp är ett stöd avsett för insatser av extraordinärt slag för elever i omfattande stödbehov. Stödet är individuellt bestämt utifrån barnets behov. Det kan avse bland annat ersättning för assistenthjälp, anpassning av skollokaler eller tekniska hjälpmedel.
Tilläggsbelopp utgår endast för stödåtgärder som går väsentligt utöver vad som ersätts genom grundbelopp.

Senast uppdaterad 18 januari 2022